minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Yr Arglwydd Raglaw ar fin darllen y Llith y Sul diwethaf | The Lord-Lieutenant at the Lectern to read the Lesson last Sunday evening
English

O'r Ddarllenfa


Y newyddion diweddaraf o Gadeirlan Deiniol Sant ym Mangor a Bro DeiniolY Sul hwn a'r wythnos o'n blaenau...


Gwasanaeth Esgobaethol a Sirol o Weddi a Diolchgarwch cyn Coroni Eu Marhwydi’r Brenin a’r Frenhines

Braf oedd croesawu Arglwydd Raglaw Ei Fawrhydi yng Ngwynedd i’r Gadeirlan nos Sul diwethaf i’n Gwasanaeth o Weddi a Diolchgarwch cyn y Coroni. Mae ein diolch yn fawr i bawb, yn enwedig ein cerddorion, a gyfrannodd at wasanaeth mor hapus, y gellir ei wylio eto ar ein sianel YouTube.

Fythol Dad, diolchwn iti am ryfeddod y Cread, am rodd bywyd y ddynoliaeth ac am fendith cymdeithas a chymundeb; diolchwn i ti am Grist, dy Air bywiol, yr hwn yn ei fuchedd a ddysg inni frenhiniaeth gostyngeiddrwydd; diolchwn i ti am dy Lân Ysbryd, sy’n methrin ynom ffrwyth cariad, llawenydd a thangnefedd. Trwy dy ras bydded inni ddefnyddio dy ddoniau helaeth er lles ein bywyd ar y cyd, yng ngwasanaeth ein cenedl, ac er gogoniant dy enw; trwy’r un, Iesu Grist, ein Gwaredwr Atgyfodedig. Amen.

Jill Crossland

Cabidwl y Gadeirlan

Mae Cabidwl y Gadeirlan (clerigion a phobl leyg o gymuned y Gadeirlan, yr esgobaeth ehangach a thu hwnt sy’n gweithredu fel ymddiriedolwyr y Gadeirlan) yn cyfarfod yn electronig yr wythnos hon, cyn eu cyfarfod undydd ac ail Gyfarfod Cynulleidfaol y flwyddyn yn ddiweddarach yn yr haf.


Datganiadau Paned

Pob dydd Iau
11.15am am 45 munud
Paned a chacen o 10.45am

11 Mai | Jill Crossland | Piano

Mae Jill wedi perfformio ledled y byd ac efallai ei bod yn fwyaf adnabyddus am ei recordiadau cyflawn o Das Wohltemperierte Klavier gan Bach. Mae hi wedi recordio ar gyfer Warner Classics a Signum Classics.

18 Mai | Robert Jones | Organ

Bydd Clerc Cabidwl y Gadeirlan ac organydd Eglwys Ein Harglwyddes a Sant Iago yn perfformio cerddoriaeth a ysgrifennwyd ar gyfer yr organ o ddyddiau Bach hyd heddiw.

25 Mai | Alys Bailey-Wood | Telyn

Yn ffefryn yn ein cyfres o ddatganiadau, y bydd yn ei chofio o berfformiadau’r Ceremony of Carols gan Britten, mae Alys yn gyn-fyfyriwr ym Mhrifysgol Bangor.


Buchedd Bangor

Mae’r rhifyn hwn o'n cylchgrawn yn gydymaith i Dymor y Pasg. Fe geir ynddo gymysgedd o ddefnydd ysbrydol a gwybodaeth ymarferol am ein bywyd ar y cyd.


Cefnogaeth

Mae popeth sy’n digwydd yn y Gadeirlan a Bro Deiniol yn cael ei gynnal gan eich haelioni chi. Trwy roi rhodd, rydych yn ein helpu i barhau â’n gwaith hanfodol.


Tanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am O'r Ddarllenfa ac hysbysiadau eraill o'r Gadeirlan a Bro Deiniol


Hollalluog Dduw, a ysbrydolaist dy esgob Deiniol i gasglu o’i gwmpas gymuned o Gristnogion i gyd-fyw bywyd cytun; caniatâ i ni, sy’n anrhydeddu’r cof amdano, weithio i atgyfnerthu teulu dy Eglwys mewn ffydd, gobaith a chariad; trwy Iesu Grist ein Gwaredwr. Amen.
Cymraeg

From the Lectern


The latest news from Saint Deiniol's Cathedral in Bangor and the Ministry Area of Bro DeiniolThis Sunday and the week ahead...


Diocesan & County Service of Prayer and Thanksgiving before the Coronation of Their Majesties The King and Queen

It was good to welcome His Majesty’s Lord-Lieutenant of Gwynedd to the Cathedral last Sunday evening at our Service of Prayer and Thanksgiving before the Coronation. Our thanks go to all those, especially our musicians, who contributed to such a happy service, which can be watched again on our YouTube channel.

Heavenly Father, we give you thanks for the wonder of creation, for the gift of human life and for the blessing of human fellowship; for Christ, your living Word, through whom we are taught the perfect way of life and the royalty of service; and for your Spirit, who brings forth the fruit of love, joy and peace. By your grace may we use your abundant gifts for the common good, for the life of our nation, and to the glory of your name; through the same, Jesus Christ, our Risen Saviour. Amen.

Alys Bailey-Wood

Cathedral Chapter

The Cathedral Chapter (clergy and lay people from the Cathedral community, the wider diocese and beyond who act as trustees of the Cathedral) meet electronically this week, ahead of their in-person meeting and our second Congregational Meeting of the year later in the summer.


Coffee-Break Recitals

Thursdays
11.15am for 45 minutes
Tea, coffee and cake from 10.45am

11 May | Jill Crossland | Piano

Jill has performed all over the world and is perhaps best known for her complete recordings of Bach’s Well-Tempered Clavier. She has recorded for Warner Classics and Signum Classics.

18 May | Robert Jones | Organ

Cathedral Chapter Clerk and organist at Our Lady & Saint James’s Church performs music written for the organ from the time of Bach to the present day.

25 May | Alys Bailey-Wood | Harp

A favourite at our recital series, whom many will remember her from performances of Britten’s Ceremony of Carols, Alys is an alumna of Bangor University.


Buchedd Bangor

This edition of our magazine is a companion to Eastertide. It offers a mixture of devotional material and practical knowledge about our life together.


Support

All that takes place at the Cathedral and Bro Deiniol, is sustained by your generosity. By making a donation, you help us to continue our essential work.


Subscribe to receive email notification of From the Lectern and other announcements from the Cathedral and Bro Deiniol


Almighty God, who inspired your bishop Deiniol to gather around him a community to live the common life: grant that we, who honour his memory, may work to build up the family of your Church in faith and hope and love; through Jesus Christ our Saviour. Amen.