minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Gorchudd aur newydd ar fwrdd yr allor yn y Gangell ar gyfer Dygwyl Deiniol | A new gold frontal on the altar-table in the Chancel for Saint Deiniol's Day
English

O'r Ddarllenfa


Y newyddion diweddaraf o Gadeirlan Deiniol Sant ym Mangor a Bro DeiniolY Sul hwn a'r wythnos o'n blaenau...


Y Parchg Neville Naidoo

Penodi Caplan Prifysgol a Chymuned

Mae'n dda medru cyhoeddi i Archesgob Cymru, Andrew John, benodi'r Parchedig Neville Naidoo i weithio ochr yn ochr â chydweithwyr o enwadau eraill o fewn tîm caplaniaeth Prifysgol Bangor, i arwain gweinidogaeth myfyrwyr y Gadeirlan, ac i ehangu gweddill gweinidogaethau cyfiawnder cymdeithasol yr Ardal Weinidogaeth ar draws dinas Bangor.

Mae Neville wedi bod yn offeiriad yn Esgobaeth Johannesburg, De Affrica, ers ei ordeinio yn 2013. Mae ei yrfa ym maes datblygu cymunedol ac addysg yn ymestyn dros 35 mlynedd, yn bennaf mewn ysgolion, eglwysi a sefydliadau dielw. Mae Neville yn ymgyrchydd angerddol ac mae wedi treulio llawer o'i yrfa yn eiriol ar faterion cymdeithasol, megis ymwybyddiaeth HIV / AIDS ymhlith gweithwyr rhyw yn ardal golau coch Durban a darparu cymorth bugeiliol the Street Childrens Forum, The Deaf Association, The Quadraplegics Association, ymhlith eraill.

Ers 2021, mae Neville wedi bod yn gweithio mewn canolfan encil ieuenctid Catholig yn mentora grŵp o oedolion ifanc sy'n dod o gefndiroedd trawma ac amddifadedd cymdeithasol ac economaidd. Yn ystod ei gyfnod fel caplan, roedd yn perthyn i Gaplaniaid Sefydliad Cenedlaethol Ysgolion yn Ne Affrica a oedd yn canolbwyntio ar rôl esblygol caplaniaid mewn addysg a'r angen am ddatblygu canolfannau gofal rhyng-grefyddol a thangnefeddus mewn ysgolion a phrifysgolion.

Magwyd Neville yn Fethodistaidd, ond tynnodd ei gariad dwys tuag at y sacramentau ef i'r traddodiad Anglicanaidd. Derbyniodd Neville ei radd BA mewn Celfyddyd Gain ym Mhrifysgol Durban-Wesville a gradd mewn diwinyddiaeth yng Ngholeg Awstin Sant. Astudiodd hefyd yng Ngholeg y Diwygiad.

Mae Neville yn briod â Brendon, athro, sydd wedi gweithio yn Ne Affrica, y DU, Kuwait, a Saudi Arabia. Maent wedi byw gyda'i gilydd yn Johannesburg ers 20 mlynedd.

Meddai Neville:

Mae wedi bod yn freuddwyd gen i erioed i weithio mewn cymuned brifysgol ymhlith myfyrwyr a staff wrth wasanaethu'r gymuned ehangach hefyd. Mae'r cynnig i ddod i Fangor i weithio yn gyffrous iawn. Mae Brendon a minnau wedi bod yn edrych i adleoli i ddinas newydd, ac roedd y cyfle i wasanaethu Esgobaeth Bangor a'r Eglwys yng Nghymru yn gyfle rhy dda i'w golli. Mae mentora wastad wedi bod wrth galon fy ngweinidogaeth ac rwy'n edrych ymlaen at weithio gyda myfyrwyr a phobl Bangor i feithrin eu ffydd a'u helpu i dyfu yng nghariad Crist.

Wrth groesawu Neville i Ogledd Cymru, ebe'r Archesgob: 

Rwy'n croesawu'n fawr benodiad Neville ac yn gweddïo ei fod ef a Brandon yn mwynhau eu bywyd a'u gweinidogaeth yma ym Mangor. Mae myfyrwyr yn chwarae rhan bwysig ym mywyd sgiliau unigryw Bangor a bydd Neville fel offeiriad a chaplan yn cynnig cyfleoedd newydd a chyffrous i'r weinidogaeth gyda myfyrwyr a staff Prifysgol Bangor. Mae Cadeirlan Deiniol Sant mewn sefyllfa berffaith yng nghanol y ddinas i groesawu a chefnogi pawb sydd angen cariad Duw, ac rwy'n edrych ymlaen yn arbennig at weld sut y bydd gwaith gweinidogaeth Neville yn ffynnu yn y cyd-destun newydd hwn, er budd y Brifysgol a'r gymuned ehangach. Gweddïwch dros Neville a Brendon wrth iddyn nhw ddechrau ar eu bywyd newydd ym Mangor.

Ysgrifenna'r Is-Ddeon:

Rydym yn edrych ymlaen at elwa o brofiad caplaniaeth helaeth Neville wrth i ni geisio adeiladu ar weinidogaeth lwyddiannus Côr y Gadeirlan i adeiladu cysylltiadau pellach â'r Brifysgol. Bydd angerdd Neville dros gyfiawnder a'i sgiliau gweithio ochr yn ochr â phobl sydd wedi cael eu gwthio i'r cyrion gan gymdeithas yn ein helpu i adeiladu ar waith hanfodol banc bwyd y Gadeirlan i wasanaethu'r rhai mwyaf anghenus yn ein dinas. Bydd gweinidogaeth Neville wedi'i leoli yng Nghadeirlan Sant Deiniol a bydd yn gwasanaethu ochr yn ochr â thîm gweinidogaeth y Gadeirlan. Bydd gwasanaeth gosod Neville yn cael ei gynnal ddydd Sul 1 Hydref 3.30pm - a mwy am hynny isod!


1 Hydref 2023

Yn y Gosber ar 1 Hydref, bydd Canoniaid newydd yn cael eu gosod ym mhresenoldeb yr Archesgob. Bydd y cyhoeddiad am Ganoniaid newydd yn cael ei wneud yfory, sef dyddiad ffurfiol Gwŷl Deiniol Sant. Rhowch ddyddiad ac amser y gwasanaeth yn eich dyddiaduron – bydd yn achlysur hapus.


Cyd-Bererinion Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor

Mae Cyd-Bererinion Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor yn gymdeithas newydd y’i hadeiledir ar dir hynafol, cysegredig. O’i lansiad ar ein Sul Gwaddol Ganol Haf yn 2023, rydym yn gobeithio y bydd y Cyd-Bererinion yn tyfu’n gymuned o’r rhai pell ac agos sydd am gerdded gyda ni fel rhan o gymuned Cadeirlan Deiniol Sant ac i gefnogi ac annog ein taith i’r dyfodol trwy weddi, cwmnïaeth a chodi arian. Darllenwch ragor fan hyn.


Buchedd Bangor

Mae’r rhifyn hwn o'n cylchgrawn yn gydymaith i Dymor y Pasg. Fe geir ynddo gymysgedd o ddefnydd ysbrydol a gwybodaeth ymarferol am ein bywyd ar y cyd.


Cefnogaeth

Mae popeth sy’n digwydd yn y Gadeirlan a Bro Deiniol yn cael ei gynnal gan eich haelioni chi. Trwy roi rhodd, rydych yn ein helpu i barhau â’n gwaith hanfodol.


Tanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am O'r Ddarllenfa ac hysbysiadau eraill o'r Gadeirlan a Bro Deiniol


Hollalluog Dduw, a ysbrydolaist dy esgob Deiniol i gasglu o’i gwmpas gymuned o Gristnogion i gyd-fyw bywyd cytun; caniatâ i ni, sy’n anrhydeddu’r cof amdano, weithio i atgyfnerthu teulu dy Eglwys mewn ffydd, gobaith a chariad; trwy Iesu Grist ein Gwaredwr. Amen.
Cymraeg

From the Lectern


The latest news from Saint Deiniol's Cathedral in Bangor and the Ministry Area of Bro DeiniolThis Sunday and the week ahead...


The Revd Neville Naidoo

Appointment of University & Community Chaplain

It is wonderful to be able to share the news that the Archbishop of Wales, Andrew John, has appointed the Reverend Neville Naidoo to work alongside colleagues of other denominations within Bangor University’s chaplaincy team, to lead the Cathedral’s student ministry, and to broaden the rest of the Ministry Area of Bro Deiniol’s social justice ministries across the city of Bangor.

Fr Neville has been a priest in the Diocese of Johannesburg, South Africa, since his ordination in 2013. His career in community development and education spans over 35 years, primarily in schools, churches and not for profit organisations. Neville is a passionate campaigner and has spent much of his career advocating on social issues, such as HIV/AIDS awareness amongst sex workers in the red light area of Durban and providing pastoral assistance to the Street Childrens Forum, The Deaf Association, The Quadraplegics Association, amongst others.

Since 2021, Fr Neville has been working at a Catholic youth retreat centre mentoring a group of young adults who come from backgrounds of trauma and socially and economic deprivation. During his tenure as chaplain, he belonged to the National Institute of School Chaplains in South Africa which focused on the evolving role of chaplains in education and the necessity for developing interreligious and peace making care centres within schools and universities.

Fr Neville was raised Methodist, but his profound love for the sacramental drew him into the Anglican tradition. Neville received his BA degree in Fine Art at the University of Durban-Wesville and a degree in theology at St. Augustine College. He also studied at The College of the Transfiguration.

Fr Neville is married to Brendon, a teacher, who has worked in South Africa, the UK, Kuwait, and Saudi Arabia. They have lived together in Johannesburg for 20 years.

Writing about his appointment, Fr Neville said:

It has always been my dream to work in a university community amongst students and staff while serving the wider community too. The offer to come to Bangor to work as is very exciting. Both Brendon and myself have been looking to relocate to a new city, and the opportunity to serve the Diocese of Bangor and Church in Wales was too good an opportunity to miss. Mentoring has always been at the heart of my ministry and I look forward to working with students and the people of Bangor to nurture their faith and help them grow in the love of Christ.

Welcoming Neville to North Wales, the Archbishop of Wales said:

I warmly welcome Neville’s appointment and pray that he and Brandon enjoy their life and ministry here in Bangor. Students play an important part in the life of Bangor and Neville’s unique skills as priest and chaplain will offer new and exciting opportunities for ministry with Bangor University students and staff. Saint Deiniol’s Cathedral is perfectly positioned at the centre of the city to welcome and support all who need God’s love, and I’m particularly looking forward to seeing how Neville’s ministry work will flourish in this new context, to the benefit of the University and the wider community. Please do pray for Neville and Brendon as they begin their new life in Bangor.

The Sub-Dean writes:

We’re looking forward to benefiting from Neville’s extensive chaplaincy experience as we seek to build on the Cathedral’s Choir’s successful student ministry to build further links with the University. Fr Neville’s passion for justice and his skills working alongside people who have been marginalised by society will also help us build on the vital work of the Cathedral foodbank to serve those most in need in our city. Fr Neville will be based at Saint Deiniol’s Cathedral and will serve alongside the Cathedral ministry team. His installation service will take place on Sunday 1 October at 3.30pm - of which more below!


1 October 2023

At Evensong on 1 October, new Canons will be installed in the presence of the Archbishop. The announcement of new Canons will be made tomorrow, the formal date of Saint Deiniol’s Day. Please put the service date and time in your diaries – it will be a happy occasion.


The Pilgrim-Friends of Saint Deiniol’s Cathedral in Bangor

The Pilgrim-Friends of Saint Deiniol’s Cathedral in Bangor is a new association built on ancient, sacred ground. From its launch on our Midsummer Foundation Sunday in 2023, we hope that the Pilgrim-Friends will grow into a community of those far and wide who want to walk with us as part of the community of Saint Deiniol’s Cathedral and to support and encourage our journey into the future by prayer, companionship and giving. Read more about the Pilgrim-Friends here.


Buchedd Bangor

This edition of our magazine is a companion to Eastertide. It offers a mixture of devotional material and practical knowledge about our life together.


Support

All that takes place at the Cathedral and Bro Deiniol, is sustained by your generosity. By making a donation, you help us to continue our essential work.


Subscribe to receive email notification of From the Lectern and other announcements from the Cathedral and Bro Deiniol


Almighty God, who inspired your bishop Deiniol to gather around him a community to live the common life: grant that we, who honour his memory, may work to build up the family of your Church in faith and hope and love; through Jesus Christ our Saviour. Amen.