minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

O'r Ddarllenfa


Y newyddion diweddaraf o Gadeirlan Deiniol Sant ym Mangor a Bro DeiniolY Sul hwn a'r wythnos o'n blaenau...


Messiah

Ar drothwy tymor dwys y Grawys, ymunwch â ni am 6.00pm heno, nos Sul 11 Chwefror, ar gyfer perfformiad defosiynol o Rannau II a III o’r Messiah gan George Frideric Handel.

Mae Rhan II o’r Messiah yn adrodd hanes Dioddefaint a marwolaeth Crist, ei Atgyfodiad a’i Ddyrchafael, a lledaeniad cyntaf yr Efengyl, gan arwain at gyhoeddiad gogoneddus o ogoniant Duw yng nghorws yr Haleliwia. Mae Rhan III’n archwiliad cyfrin mewn cân o’r addewid o dragwyddoldeb: “Mi wn fod fy Mhrynwr byw,” medd y soprano ar ei gychwyn; “Teilwng yw’r Oen” yw canmoliaeth y Corws ar ei ddiwedd.

Bydd y gerddoriaeth yn cael ei chanu gan Gôr y Gadeirlan, gyda’r unawdwyr ar gyfer yr ariâu hardd wed ei dwyn o’i rengoedd; a bydd y perfformiad yn cael ei arwain gan ein Cyfarwyddwr Cerdd, Joe Cooper.

Mynnwch docyn arlein heddiw.


Datganiadau Cerdd dydd Iau

Cynhelir ein Datganiadau Cerdd Dydd Iau – cerddoriaeth amhrisiadwy â mynediad am ddim – bob dydd Iau am 1.15pm. Rhoddir datganiad yr wythnos hon gan yr amryddawn Samuel Hutchinson-Rogers, o’r tîm cartref, ar y piano.


Dydd Mercher y Lludw

Mae Dydd Mercher y Lludw, y diwrnod sy’n nodi dechrau’r Grawys, i’w gadw eleni ar 14 Chwefror. Dyma atgof da y dylem ni, yng Nghymru, ddathlu cariadon ar Ddiwrnod Santes Dwynwen, 25 Ionawr, gan fod i Ddydd San Ffolant berwyl gwell eleni. Ar Ddydd Mercher y Lludw offrymir y Cymun Bendigaid ar Gân ag Arddodi Lludw yn ddwyieithog yn y Gadeirlan am 12.30pm a hefyd am 6.00pm. Rhowch flaenoriaeth i’ch presenoldeb yn un o’r dathliadau hyn yn eich dyddiadur, fel y gall eich hymrwymiad i’r Garawys ddechrau’n fyfyriol, yn benydiol, yn sagrafenaidd ac yn brydferth. 


Nosweithiau Mercher eraill yn ystod y Grawys

Mae’r Grawys yn dymor wedi ei nodi nid yn unig gan ymwrthod a chan haelioni, ond hefyd gan astudrwydd mewn gweddi a myfyrdod. Cynigir gweithgareddau ar nos Fercher yn ystod y Grawys eleni fel offrwm i’n cyfoethogi’n ysbrydol. 

“Cofia dy gyfamod byth”Dirnad hynt y berthynas Gristnogol-Iddewig

Bydd ein cwrs astudio Grawys, ar-lein ar Zoom am 6.00pm ar nosweithiau Mercher 21 Chwefror, 6 Mawrth a’r 20 Mawrth yn archwilio cysylltiadau Cristnogol-Iddewig ar adeg dyngedfennol mewn dealltwriaeth rhyng-ffydd. Bydd y sesiynau hyn yn cael eu harwain gan y sefydliad rhyng-ffydd nodedig, Cyngor Cristnogion ac Iddewon. Ceir manylion llawn fan hyn.

28 Chwefror

Bydd ein cyfres o bregethau Grawys, sy’n canolbwyntio ar Gredo Nicea, yn cael ei harchwilio mewn sesiwn ar-lein arbennig ar Zoom am 6.00pm ar 28 Chwefror. Rydym wrth ein bodd mai’r Dr Robin Ward, Prifathro Tŷ San Steffan, Rhydychen, fydd yn arwain y sesiwn hon. 

13 Mawrth

Bydd y nos Fercher arall yn ystod Grawys, 13 Mawrth, yn cael ei chysegru i’n Cymun ar Gân misol newydd dros y Meirw, a gynhelir yn y Gangell am 5.30pm, a lle bydd gosodiad Fauré o’r Requiem yn cael ei ganu. 

Eto, rhowch flaenoriaeth i’ch presenoldeb yn eich dyddiaduron, er mwyn cyfoethogi’r Grawys yn ysbrydol ac yn weddigar.Buchedd Bangor

Darllenwch y rhifyn diweddaraf o Fuchedd Bangor, cylchgrawn Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor.


Cefnogaeth

Mae popeth sy’n digwydd yn y Gadeirlan a Bro Deiniol yn cael ei gynnal gan eich haelioni chi. Trwy roi rhodd, rydych yn ein helpu i barhau â’n gwaith hanfodol.


Tanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am O'r Ddarllenfa ac hysbysiadau eraill o'r Gadeirlan a Bro Deiniol


Hollalluog Dduw, a ysbrydolaist dy esgob Deiniol i gasglu o’i gwmpas gymuned o Gristnogion i gyd-fyw bywyd cytun; caniatâ i ni, sy’n anrhydeddu’r cof amdano, weithio i atgyfnerthu teulu dy Eglwys mewn ffydd, gobaith a chariad; trwy Iesu Grist ein Gwaredwr. Amen.
Cymraeg

From the Lectern


The latest news from Saint Deiniol's Cathedral in Bangor and the Ministry Area of Bro DeiniolThis Sunday and the week ahead...


Messiah

On the threhold of the holy season of Lent, join us at 6.00pm this Sunday 11 February for a devotional performance of Parts II & III of George Frideric Handel’s Messiah.

Part II of Messiah tells the story of Christ’s Passion and death, his Resurrection and Ascension, and the first spreading of the Gospel, culminating in the glorious proclamation of God’s glory in the Hallelujah chorus. The mystical Part III is an exploration in song of the promise of eternal life: “I know that my Redeemer liveth,” sings a soprano at its outset; “Worthy is the Lamb,” acclaims the Chorus at its end.

The music will be sung by the Cathedral Choir, with the soloists for Messiah’s beautiful arias drawn from its ranks; and the performance will be conducted by our Director of Music, Joe Cooper.

Buy your tickets online here.


Thursday Music Recitals

Our Thursday Music Recitals –priceless music with free entry – take place every Thursday at 1.15pm. This week’s recital is given by our own Samuel Hutchinson-Rogers on the piano.


Ash Wednesday

Ash Wednesday, on which day we solemnly mark the beginning of Lent, falls this year on 14 February. On Ash Wednesday a bilingual Choral Holy Eucharist with the Imposition of Ashes will be offered at the Cathedral both at 12.30pm and also at 6.00pm. Please prioritise your attendance at one of these celebrations in your diary, so that your observance of a holy Lent might begin reflectively, penitentially, sacramentally and beautifully. 


Other Wednesdays during Lent

Lent is season marked not only by abstinence and generosity, but also by an attentiveness in prayer and reflection. Activities on Wednesday evenings during this Lent are offered as a time of spiritual enrichment. 

“You remember your covenant forever”
Discerning a path for Christian-Jewish relations

Our Lent study course, online by Zoom at 6.00pm on the Wednesday evenings of 21 February, 6 March and 20 March will explore Christian-Jewish relations at a critical moment in inter-faith understanding. These sessions will be led by the inter-faith organization of note, the Council of Christians and Jews. Full details of our Lent Wednesday study are available here.

28 February

Our Lent sermon series, focusing on the Nicene Creed, will be explored in special online session by Zoom at 6.00pm on 28 February. We’re delighted that Dr Robin Ward, the Principal of Saint Stephens’s House, Oxford, will be leading this session. 

13 March

The remaining Lent Wednesday evening, 13 March, will be dedicated to our new monthly Choral Eucharist of Requiem for the Departed, which will take place in the Chancel at 5.30pm, and at which Fauré’s setting of the Requiem will be sung. 

Again, please prioritise your attendance in your diaries, so that your observance of a holy Lent might be spiritually and prayerfully enriched.Buchedd Bangor

Read the latest issue of Buchedd Bangor, the magazine of Saint Deiniol’s Cathedral in Bangor.


Support

All that takes place at the Cathedral and Bro Deiniol, is sustained by your generosity. By making a donation, you help us to continue our essential work.


Subscribe to receive email notification of From the Lectern and other announcements from the Cathedral and Bro Deiniol


Almighty God, who inspired your bishop Deiniol to gather around him a community to live the common life: grant that we, who honour his memory, may work to build up the family of your Church in faith and hope and love; through Jesus Christ our Saviour. Amen.