minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Mary Stallard, a ddaeth yn Esgob Llandaf yn ffurfiol yr wythnos ddiwethaf | Mary Stallard, who formally became Bishop of Llandaff last week
English

O'r Ddarllenfa


Y newyddion diweddaraf o Gadeirlan Deiniol Sant ym Mangor a Bro DeiniolY Sul hwn a'r wythnos o'n blaenau...


Gwasanaeth Esgobaethol a Sirol o Weddi a Diolchgarwch cyn Coroni Eu Marhwydi’r Brenin a’r Frenhines

Cynhelir ein gwasanaeth i weddïo dros a dathlu’r Coroni am 6.00pm nos Sul 30 Ebrill. Bydd y Côr yn canu cerddoriaeth a gyfansoddwyd ac a berfformiwyd mewn Coroniadau blaenorol, gan gynnwys Sadoc y Ffeiriad gan Handel ac I was Glad gan Parry. Mae croeso i bawb; mae mynediad am ddim, a gellir cadw sedd yma; bydd derbyniad gwin i ddilyn. Bydd y gwasanaeth yn cymryd lle ein Gsober ar Gân arferol ar brynhawn Sul.


Datganiadau Paned

Pob dydd Iau
11.15am am 45 munud
Paned a chacen o 10.45am

27 Ebrill | Esther Evans | Ffidil

Mae Esther yn ei blwyddyn olaf ym Mhrifysgol Bangor ac yn astudio cerddoriaeth ar y cyd ag athroniaeth, moeseg a chrefydd. Bydd yn agor ein cyfres o ddatganiadau haf gyda cherddoriaeth a ysgrifennwyd ar gyfer y ffidil a phiano gan gyfansoddwyr Iddewig.

4 Mai | Jess Lawrence | Ffidil

Mae Jess yn ei thrydedd flwyddyn ym Mhrifysgol Bangor. Wrth iddi baratoi ar gyfer ei Datganiad Diwedd Gradd bydd yn rhoi cipolwg o’r gerddoriaeth wedi’i ysbyrdoli gan straeon ffantasi y mae hi wedi bod yn gweithio arni.

11 Mai | Jill Crossland | Piano

Mae Jill wedi perfformio ledled y byd ac efallai ei bod yn fwyaf adnabyddus am ei recordiadau cyflawn o Das Wohltemperierte Klavier gan Bach. Mae hi wedi recordio ar gyfer Warner Classics a Signum Classics.


Buchedd Bangor

Mae’r rhifyn hwn o'n cylchgrawn yn gydymaith i Dymor y Pasg. Fe geir ynddo gymysgedd o ddefnydd ysbrydol a gwybodaeth ymarferol am ein bywyd ar y cyd.


Cefnogaeth

Mae popeth sy’n digwydd yn y Gadeirlan a Bro Deiniol yn cael ei gynnal gan eich haelioni chi. Trwy roi rhodd, rydych yn ein helpu i barhau â’n gwaith hanfodol.


Tanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am O'r Ddarllenfa ac hysbysiadau eraill o'r Gadeirlan a Bro Deiniol


Hollalluog Dduw, a ysbrydolaist dy esgob Deiniol i gasglu o’i gwmpas gymuned o Gristnogion i gyd-fyw bywyd cytun; caniatâ i ni, sy’n anrhydeddu’r cof amdano, weithio i atgyfnerthu teulu dy Eglwys mewn ffydd, gobaith a chariad; trwy Iesu Grist ein Gwaredwr. Amen.
Cymraeg

From the Lectern


The latest news from Saint Deiniol's Cathedral in Bangor and the Ministry Area of Bro DeiniolThis Sunday and the week ahead...


Diocesan & County Service of Prayer and Thanksgiving before the Coronation of Their Majesties The King and Queen

Our service to pray for and mark the Coronation takes place on Sunday 30 April at 6.00pm. The Choir will sing music composed for and performed at previous Coronations, including Handel’s Zadok the Priest and Parry’s I was Glad. All are welcome. Entrance is free; seats can be reserved here; and drinks reception will follow. The service will replace our usual Sunday afternoon Choral Evensong.


Coffee-Break Recitals

Thursdays
11.15am for 45 minutes
Tea, coffee and cake from 10.45am

27 April | Esther Evans | Violin

Esther is in her final year at Bangor University and studies music jointly with philosophy, ethics and religion. She will open our summer recital series with music written for violin and piano by Jewish composers.

4 May | Jess Lawrence | Violin

Jess is in her third year at Bangor University. As she prepares for her End of Degree Recital she will give us a sneak preview of the music inspired by fantasy stories that she has been working on.

11 May | Jill Crossland | Piano

Jill has performed all over the world and is perhaps best known for her complete recordings of Bach’s Well-Tempered Clavier. She has recorded for Warner Classics and Signum Classics.


Buchedd Bangor

This edition of our magazine is a companion to Eastertide. It offers a mixture of devotional material and practical knowledge about our life together.


Support

All that takes place at the Cathedral and Bro Deiniol, is sustained by your generosity. By making a donation, you help us to continue our essential work.


Subscribe to receive email notification of From the Lectern and other announcements from the Cathedral and Bro Deiniol


Almighty God, who inspired your bishop Deiniol to gather around him a community to live the common life: grant that we, who honour his memory, may work to build up the family of your Church in faith and hope and love; through Jesus Christ our Saviour. Amen.