minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Canu carolau yn Lolfa Clio ar y Stryd Fawr | Carol singing at the Clio Lounge on the High Street
English

O'r Ddarllenfa


Y newyddion diweddaraf o Gadeirlan Deiniol Sant ym Mangor a Bro DeiniolPawb ar eu traed ar gyfer corws yr Halelwia

Hysbys wythnosol


Meseia

Mwynhaodd dros 100 o bobl berfformiad aruthrol o Feseia Handel yn y Gadeirlan yr wythnos ddiwethaf hon. 

Cyflwynwn longyfarchiadau twymgalon am eu proffesiynoldeb, eu creadigrwydd a’u gwaith caled i Gôr y Gadeirlan, y cerddorion o’r Brifysgol a thu hwnt a ffurfiodd y gerddorfa, ein Cyfarwyddwr Cerdd, ein Organydd, y stiwardiaid ar y noson, a Simon Ogdon a baratôdd y cyfieithiad Cymraeg ac â oresgynnodd heriau ymarferol yn rasol a rhwydd. 

Diolch iddynt oll.


Rhagofalon Cofid

Ysgrifenna’r Is-Ddeon:

Mae’r rhain yn ddyddiau pryderus wrth i ni fonitro datblygiadau diwedderaf Cofid.

Hoffwn eto ein hannog ni oll i gymryd rhan yn yr ymdrechion brechu ac atgyfnerthu cyfredol. Mae ymateb yn brydlon i’r cyfleoedd i gael ein brechu a derbyn y pigiad atgyfnerthu yn rhywbeth pendant y gallwn ni i gyd ei wneud i chwarae ein rhan i gadw ein hunain ac eraill yn ddiogel.

Mae ein pedwar prif rhagofal Cofid yn y Gadeirlan yn parhau i fod mewn grym. Maent wedi eu hargraffu ar daflen ar wahân gyda threfn y gwasanaeth bellach. Mae’r daflen honno hefyd yn ein gwahodd i nodi arni fanylion Profi Olrhain Amddiffyn neu ddefnyddio’r côd QR i fewngofnodi arlein.

O 2 Ionawr ymlaen, mae’n debygol y bydd angen cadw pellter ffurfiol o 2 fedr rhwng unigolion neu deuluoedd yn y Gadeirlan, a bydd canllawiau pellach ynghylch hynny maes o law.

Ar hyn o bryd, bwriadwn barhau i gynnig arlwy lawn o ddefodau yn y Gadeirlan yn y flwyddyn newydd. Mae’n debyg mai dygymod â rhagofalon Cofid cyfnewidiol a’u hymgorffori i’n patrwm o ymgynnull yw’r dyfodol o’n blaenau am beth amswer eto.

Rwy’n falch y byddwn yn gallu ymgynnull yn y Gadeirlan i ddathlu’r Ŵyl yn llawen dros y dyddiau nesaf. Gadewch imi eich hannog i gyfranogi yn yr arlwy gyfoethog i’r graddau y medrwch; i gadw gweinidogaeth y Gadeirlan yn eich gweddïau ble bynnag yr ydych dros yr wythnosau a ddaw; ac i ofalu amdanoch eich hunain ac am eich gilydd. 

“Wele, fe anwyd Brenin yr angylion: O deuwch ac addolwn Grist o’r nef.”

Defodau’r Nadolig

Mae’n defodau litwrgaidd ar Noswyl y Nadolig, Dydd y Nadolig a Gŵyl Steffan fel a ganlyn. Ymunwch â ni i ddathlu Duw gyda ni dros y byddiau neilltuol hyn.

Noswyl y Nadolig | 24 Rhagfyr

11.00pm
Carolau | Carols
11.30pm
Cymun Bendigaid ar Gân | Choral Holy Eucharist

Dydd Nadolig | 25 Rhagfyr

8.15am
Holy Eucharist
9.15am
Cymun Bendigaid ar Gân
11.00am
Choral Holy Eucharist

Gŵyl Steffan | 26 Rhagfyr

8.15am
Holy Eucharist
9.15am
Cymun Bendigaid ar Gân
11.00am
Choral Holy Eucharist


Defod Gobaith

Llithoedd a Charolau’r Nadolig yng Ngolau Cannwyll
Dydd Sul 19 Rhagfyr
5.30pm

Dewch yn llu i’n Defod Gobaith, sef llithoedd a charolau’r Nadolig yng ngolau cannwyll, y nos Sul hwn am 5.30pm. Bydd y llithoedd a’r carolau yn gyfarwydd i ni, ond byddwn yn eu clywed eleni lle y safwn, wedi’n llethu gan y pla, yn edrych yn bryderus tua’r dyfodol, ac yn poeni am aelodau mwyaf bregus ein teuluoedd a’n cymunedau. Mae arnom angen y geiriau gobeithiol, cyfarwydd hyn eleni.


Plygain y Nadolig

Dydd Mercher 23 Rhagfyr
7.30pm

Dyma gyfle i ymgynnull ar gyfer dathliad o Blygain y Nadolig ar ei newydd wedd. Wedi eu gweu drwy ddetholiad o’r Hwyrol Weddi, bydd perfformiadau gan yr unawdydd Erin Fflur a Chôr y Gadeirlan. Cawn hefyd ganu carolau ac gwrando ar gerddi a myfyrdodau fydd yn mynd â ni ar daith hefo cymeriadau allweddol y Nadolig cyntaf. Ymestynnir gwahoddiad cynnes i chi ymuno yn y blas traddodiadau a chyfoes hwn ar ddathliad iaith Gymraeg o Ysbryd y Nadolig.


Buchedd Bangor

MaeCylchgrawn newydd Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor

Mae’r rhifyn cyntaf yn gydymaith i’r cyfnod o Sul yr Adfent (28 Tachwedd) tan ddiwedd tymor y Nadolig ar Ŵyl Fair y Canhwyllau (30 Ionawr). Fe geir ynddo gymysgedd o ddefnydd ysbrydol a gwybodaeth ymarferol am ein bywyd ar y cyd.

Cliciwch ar y llun uchod i ddarllen copi.

Y bwriad yw cyhoeddi pum rhifyn o Buchedd Bangor dros y flwyddyn, a phob un yn cyd-fynd â chyfnod penodol ym mywyd addoli’r Gadeirlan, ac â chyfres o bregethau ar fore Sul i’n tywys drwy’r cyfnod hwnnw.

Ewch â chopi i eraill fel cyflwyniad i fywyd a bwrlwm y Gadeirlan.


Mae tudalennau 40-43 o Buchedd Bangor yn amlinellu’r dathliadau cyfoethog a chywrain sy’n cymryd lle yn y Gadeirlan dros yr Adfent a’r Nadolig, y tu hwnt i’n defodau rheolaidd a’n Cymun Nadolig. 

Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi’r dyddiadau hyn a’r dathliadau eraill yn eich dyddiaduron, ac yn rhannu’r newydd.


Cefnogaeth

Mae popeth sy’n digwydd yn y Gadeirlan a Bro Deiniol yn cael ei gynnal gan eich haelioni chi. Trwy roi rhodd, rydych yn ein helpu i barhau â’n gwaith hanfodol.


Tanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am O'r Ddarllenfa ac hysbysiadau eraill o'r Gadeirlan a Bro Deiniol


Hollalluog Dduw, a ysbrydolaist dy esgob Deiniol i gasglu o’i gwmpas gymuned o Gristnogion i gyd-fyw bywyd cytun; caniatâ i ni, sy’n anrhydeddu’r cof amdano, weithio i atgyfnerthu teulu dy Eglwys mewn ffydd, gobaith a chariad; trwy Iesu Grist ein Gwaredwr. Amen.
Cymraeg

From the Lectern


The latest news from Saint Deiniol's Cathedral in Bangor and the Ministry Area of Bro DeiniolAll on their feet for the Halleluia chorus

Weekly notices


Messiah

Over a 100 people enjoyed a tremendous performance of Handel’s Messiah in the Cathedral this past week. 

Huge congratulations for their professionalism, creativity and hard work are due to the Cathedral Choir, the musicians from the University and beyond who formed the orchestra, our Director of Music, our Organist, the stewards on the evening, and Simon Ogdon who prepared the Welsh-language text and dealt with numerous logistical challenges with great grace. 

Many thanks to them all.


Covid precautions

The Sub-Dean writes:

These are anxious days as we monitor Covid developments.

Allow me to urge us all, once more, to take a full part in the vaccination and booster efforts. Responding promptly to the opportunities to be vaccinated and boosted is something concrete that we can all do to play our part in keeping ourselves and others safe.

Our four major Covid precautions at the Cathedral continue to be in force. They are now printed on a separate sheet included in the order of service. The sheet also invites us to note details for Test, Trace, Protect purposes, or to check-in online using the QR code.

From 2 January onwards, it is likely that a formal distance of 2 meters will need to be maintained between individuals or families in the Cathedral, and further guidance will be provided in due course.

At present, we intend to continue to offer our full range of observances at the Cathedral in the New Year. Coping with changeable Covid precautions and incorporating them into our pattern of assembly is probably the future that awaits us for some time yet.

I am glad that we will to be able to gather together in the Cathedral to celebrate a joyful Christmastide over coming days. Let me encourage you to participate as fully as you are able to do; to keep the Cathedral’s ministry in your prayers wherever you are over the weeks ahead; and to take care of yourselves and of one another. 

“We hear the Christmas angels the great glad tidings tell: O come to us, abide with us, our Lord Emmanuel.” 

Christmas observances

Our liturgical observances on Christmas Eve, Christmas Day and Saint Stephen’s Day (the Sunday after Christmas Day) are as follows. Please join us to celebrate God with us over these significant days.

Christmas Eve | 24 December

11.00pm
Carolau | Carols
11.30pm
Cymun Bendigaid ar Gân | Choral Holy Eucharist

Christmas Eve | 25 December

8.15am
Holy Eucharist
9.15am
Cymun Bendigaid ar Gân
11.00am
Choral Holy Eucharist

Saint Stephen’s Day | 26 December

8.15am
Holy Eucharist
9.15am
Cymun Bendigaid ar Gân
11.00am
Choral Holy Eucharist


A Ceremony of Hope

Christmas Lessons and Carols by Candlelight
Sunday 19 December
5.30pm

Come to be part of our Ceremony of Hope this Sunday evening at 5.30pm, when we will hear and sing Christmas lessons and carols by candlelight. The lessons and carols will be familiar to us, but we will hear them this year standing where are, wearied by Covid, looking more than a little anxiously to the future, and worried about the most vulnerable members of our families and communities. We have need of these familiar words of hope this year.


Plygain y Nadolig

Wednesday 23 December
7.30pm

An opportunity to gather for a celebration of a contemporary take on the traditional Welsh-language Christmas Plygain. Woven through a selection from the Office of Evening Prayer will be performances by soloist Erin Fflur and the Cathedral Choir. We will also sing carols and listen to poems and reflections that will take us on a journey alongside the key characters of the first Christmas. You are warmly invited to join in this traditional and contemporary experience of this Welsh-language celebration of the Spirit of Christmas.


Buchedd Bangor

The new magazine of Saint Deiniol’s Cathedral in Bangor

This first edition is a companion to the period from Advent Sunday (28 November) until the end of Christmastide on Candlemas Day (30 January). It offers a mixture of devotional material and practical knowledge about our life together.

Click on the image above to read a copy.

The intention is to publish five issues of Buchedd Bangor over the course of the year, each coinciding with a specific period in the Cathedral’s worshipping life, and complementing a series of Sunday morning sermons that will guide us through each period.


Pages 40-43 of Buchedd Bangor outline the rich and wonderful celebrations taking place at the Cathedral over Advent and Christmas, in addition to our regular observances and Christmas Eucharists. 

Please be sure to put these and other dates in your diaries.

Please also take copies away to give to others to introduce them to the life and buzz of the Cathedral.


Support

All that takes place at the Cathedral and Bro Deiniol, is sustained by your generosity. By making a donation, you help us to continue our essential work.


Subscribe to receive email notification of From the Lectern and other announcements from the Cathedral and Bro Deiniol


Almighty God, who inspired your bishop Deiniol to gather around him a community to live the common life: grant that we, who honour his memory, may work to build up the family of your Church in faith and hope and love; through Jesus Christ our Saviour. Amen.