minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Y Côr yn recordio ar gyfer rhaglen “Celebration” Dydd y Pasg ar Radio Wales | The Choir recording for the Easter Day “Celebration” programme on Radio Wales
English

O'r Ddarllenfa


Y newyddion diweddaraf o Gadeirlan Deiniol Sant ym Mangor a Bro Deiniol


Malcolm Guite, a fydd yn pregethu yn y Gadeirlan ar ddydd Llun, Mawrth a Mercher yr Wythnos Fawr

Hysbys wythnosol


Dros yr wythons ddiwethaf yn y Gadeirlan...


Y Sul hwn a'r wythnos o'n blaenau...


Sul y Mamau

Mae’n dathliad o Sul y Mamau yn cynnig ychydig o hoe o ddefodau mwy difrifddwys y Grawys. Bydd blodau i’w rhannu, a chacen chwiog i’w bwyta.

Er y bydd hi’n rhan o ddefodau’r Wythnos Fawr yn y Gadeirlan, mae’r Sul hwn hefyd yn gyfle i ni fel Cadeirlan ddweud ffarwél, dros baned a chacen, wrth ein Hesogb Cynorthwyol, cyn iddi ymadael i fod yn Esgob Llandaf. Rhoddir rhodd o hydrangea, jasmin a llwyn gwins Japaneaidd i’r Esgob Cynorthwyol i’w plannu yng ngardd Llys Esgob ar Lawnt y Gadeirlan yn Llandaf.


Cinio Dewch i Rannu

Cynhelir ein Cinio Dewch a Rhannu nesaf am 12.15pm, yn dilyn y Choral Holy Eucharist, ar Sul y Dioddefaint 26 Mawrth. Mae’n Cinio Dewch i Rannu yn gyfle am sgwrs, difyrrwch, croeso a charedigrwydd. Gwahoddir pawb; ac os hoffech awgrymiadau am fwyd i’w ddwyn, siaradwch â Canon Jane Coutts.

Gwneir casgliad yn ystod y Cinio Dewch a Rhannu ar gyfer Apêl Daeargryn Twrci-Syria y DEC, a’i waith bryd i gynnig lloches ac i gyfrannu at yr adfer yn y gwledydd hynny ar ôl y dinistr diweddar.


“Celebration” Sul y Pasg

Braf oedd croesawu cydweithwyr o BBC Radio Wales i’r Gadeirlan yr wythnos ddiwethaf, i recordio’r Côr, a fydd yn canu fel rhan o raglen “Celebration” Dydd y Pasg ar Radio Wales, dan arweiniad Archesgob Cymru. Gwrandewch am 7.30am ar Ddydd y Pasg – cyn dod draw i’r Gadeirlan!


Tom Castle, a fydd yn ymuno â ni i ganu rhan yr Efengydd yn ein perfformiad Sul y Blodau o Johannes-Passion Bach

Clas

Clas yw teitl ein fforwm Zoom. Mae’n cyfarfod nesaf ddydd Llun 20 Mawrth ar yr amser diwygiedig o 10.00am

Y sesiwn hwn fydd ein rhagolwg blynyddol tuag at yr Wythnos Fawr, pan fydd yr Is-Ddeon mewn sgwrs ag aelodau o dîm y Gadeirlan, yn edrych ymlaen ar y defodau o Sul y Blodau hyd Sul y Pasg – rhagflas o litwrgi, cerddoriaeth a defosiwn gweddnewidiol. 

Ymunwch â ni os gallwch chi. Mae recordiadau o Clas hefyd ar gael ar sianel YouTube y Gadeirlan.

Cliciwch yma i ymuno â Clas ar Zoom.


Datganiadau Paned

Pob dydd Iau
11.15am am 45 munud
Paned a chacen o 10.45am

23 Mawrth | Adam Voelcker | Clarinét

Mae’r cerddor lleol ac aelod Cerddorfa Symffoni Prifysgol Bangor, Adam Voelcker, yn ein gwahodd i ymuno ag ef am ddatganiad o weithiau allweddol repertoire y clarinét.

30 Mawrth | Sebastian Wyss | Ffidil

Mae’r ffidler o Firmingham yn galw heibio’r Gadeirlan i’n diddanu ag gelfgarwch a’i fedr.


Buchedd Bangor

Mae’r rhifyn hwn o'n cylchgrawn yn gydymaith i'r Gesimáu a'r Grawys. Fe geir ynddo gymysgedd o ddefnydd ysbrydol a gwybodaeth ymarferol am ein bywyd ar y cyd.


Cefnogaeth

Mae popeth sy’n digwydd yn y Gadeirlan a Bro Deiniol yn cael ei gynnal gan eich haelioni chi. Trwy roi rhodd, rydych yn ein helpu i barhau â’n gwaith hanfodol.


Tanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am O'r Ddarllenfa ac hysbysiadau eraill o'r Gadeirlan a Bro Deiniol


Hollalluog Dduw, a ysbrydolaist dy esgob Deiniol i gasglu o’i gwmpas gymuned o Gristnogion i gyd-fyw bywyd cytun; caniatâ i ni, sy’n anrhydeddu’r cof amdano, weithio i atgyfnerthu teulu dy Eglwys mewn ffydd, gobaith a chariad; trwy Iesu Grist ein Gwaredwr. Amen.
Cymraeg

From the Lectern


The latest news from Saint Deiniol's Cathedral in Bangor and the Ministry Area of Bro Deiniol


Alex Mills’s new composition of Saith Air y Groes (Seven Last Words from the Cross) will be premièred at the Cathedral on Good Friday 7 April

Weekly notices


From this past week at the Cathedral...


This Sunday and the week ahead...


Mothering Sunday

Our celebration of Mothering Sunday offers a brief respite from the more solemn rituals of Lent. There are flowers to be distributed, and a Simnel cake to share.

Although she will lead some of our Holy Week observances, this Sunday is also an opportunity for us as a Cathedral community to say farewell to our Assistant Bishop, before she leaves to become Bishop of Llandaff. The Bishop is our preacher, and presentations will be made over drinks at the end of the service. On behalf of the Cathedral family, a gift of an hydrangea, jasmine and a Japanese quince shrub is made to the Assistant Bishop to be planted in the garden at Llys Esgob on the Cathedral Green in Llandaff.


Bring & Share Lunch

Our next Bring & Share Lunch will take place at 12.15pm, following the Choral Holy Eucharist, on Passion Sunday 26 March. Our Bring & Share Lunches are an opportunity for conversation, conviviality, welcome and kindness. All are invited; and if you would like suggestions about food to bring, please speak to Canon Jane Coutts.

A collection will be taken during the Bring & Share Lunch for the DEC’s Turkey-Syria Earthquake Appeal, and its work to assist with the emergency shelter and resoration work in those countries after the recent devastation.


Easter Day’s “Celebration”

It was good to welcome colleagues from BBC Radio Wales to the Cathedral this past week, to record the Choir, who will be singing as part of the Easter Day “Celebration” programme on Radio Wales, led by the Archbishop of Wales. Tune in at 7.30am on Easter Day – before heading over to the Cathedral!


Jack Redman, who joins us to sing the role of Christus in our Palm Sunday performance of Bach's Johannes-Passion

Clas

Clas is the name of our Cathedral Zoom forum. It meets next on Monday 20 March at the revised time of 10.00am

The session will be our annual look forward to Holy Week, when the Sub-Dean will be in conversation with members of the Cathedral team, looking ahead at the observances to come from Palm Sunday until Easter Day– a preview of liturgy, music and life-changing devotion. Please join us if you can. Recordings of Clas are also available on the Cathedral’s YouTube channel.

Click here to join Clas on Zoom.


Coffee-Break Recitals

Thursdays
11.15am for 45 minutes
Tea, coffee and cake from 10.45am

23 March | Adam Voelcker | Clarinet

Local musician and member of Bangor University Symphony Orchestra, Adam Voelcker, invites us to join him for a recital of key works of the clarinet repertoire.

30 March | Sebastian Wyss | Violin

Birmingham-based violinist Sebastian drops in to the Cathedral to dazzle us with his virtuosity and skill.


Buchedd Bangor

This edition of our magazine is a companion to Gesimatide and Lent. It offers a mixture of devotional material and practical knowledge about our life together.


Support

All that takes place at the Cathedral and Bro Deiniol, is sustained by your generosity. By making a donation, you help us to continue our essential work.


Subscribe to receive email notification of From the Lectern and other announcements from the Cathedral and Bro Deiniol


Almighty God, who inspired your bishop Deiniol to gather around him a community to live the common life: grant that we, who honour his memory, may work to build up the family of your Church in faith and hope and love; through Jesus Christ our Saviour. Amen.