minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

O'r Ddarllenfa


Y newyddion diweddaraf o Gadeirlan Deiniol Sant ym Mangor a Bro Deiniol


Hysbys wythnosol


Dros yr wythons ddiwethaf yn y Gadeirlan...


Y Sul hwn a'r wythnos o'n blaenau...


Naw Llith a Charol yr Adfent

Braf oedd gweld cymaint yn bresennol ar gyfer gwasanaeth Naw Llith a Charol yr Adfent ddydd Sul diwethaf yng ngolau cannwyll. Roedd ansawdd y gerddoriaeth a’r litwrgi yn dyst i waith caled gydol y flwyddyn gan ein cerddorion a’r rhai sy’n paratoi ac yn gwasanaethu yn ein haddoliad.


Cinio Dewch i Rannu

Mae’n diolch yn fawr i bawb a gyfrannodd fwyd, diod a’u hamser i’n Cinio Dewch i Rannu y Sul diwethaf. Mae’n Cinio Dewch i Rannu yn gyfle am sgwrs, difyrrwch, croeso a charedigrwydd. Edrychwn ymlaen at gyhoeddi dyddiadau Cinio Dewch i Rannu 2023 maes o law.


Pier Garth Bangor

Cynhelir Cyngerdd Nadolig Ffrindiau Pier Garth Bangor y prynhawn yma ar y Pier am 4pm. Bydd Côr y Gadeirlan a chynrychiolwyr o eglwysi’r ddinas yn cymryd rhan. Er mwyn galluogi ein cyfranogiad, cynhelir Gosber ar Gân heddiw ychydig yn gynharach am 3pm.


Datganiadau Paned

Pob dydd Iau
11.15am am 45 munud
Paned a chacen o 10.45am

15 Rhagfyr | Jeffrey Williams | Baritôn

Mae Jeffery’n Ysgolhaig Preswyl Gwadd mewn cerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor, yn cynnal ymchwil i Ganeuon Celf Cymreig.


Defodau'r Nadolig

Meseia

18 Rhagfyr am 6.00pm

Perfformiad cerddorfaol gyda lleisiau Côr y Gadeirlan o gampwaith gogoneddus George Frideric Handel, dan arweiniad Joe Cooper | Prynwch eich tocyn yma

Naw Llith a Charol y Nadolig

22 Rhagfyr am 6.00pm

Ar drothwy’r Nadolig, ymunwch â ni wrth i ni deithio i Fethlehem, gyda darlleniadau traddodiadol a charolau yng ngolau cannwyll yn adrodd hanes genedigaeth Crist | Archebwch eich sedd yma

Gwasanaeth y Preseb

24 Rhagfyr am 4.00pm

i’r teulu i gyd wrth i ni adrodd hanes yr angylion a’r bugeiliaid, a Mair a Joseff ar y noswyl Nadolig gyntaf un

Dewch wedi’ch gwisgo fel bugail, dafad neu angel a helpwch ni i ail-fyw’r hanes hefo’n gilydd

Cymun Canol Nos y Nadolig

24 Rhagfyr o 10.30pm

Ein dathliad cyntaf o’r Nadolig, yng ngolau cannwyll, gan ddechrau gyda charolau gyda Chôr y Gadeirlan o 10.30pm ac yna’r Cymun am 11.00pm | Croeso i bawb; mynediad am ddim


Buchedd Bangor

Mae’r rhifyn hwn o'n cylchgrawn yn gydymaith i’r Advent a'r Nadolig. Fe geir ynddo gymysgedd o ddefnydd ysbrydol a gwybodaeth ymarferol am ein bywyd ar y cyd.


Cefnogaeth

Mae popeth sy’n digwydd yn y Gadeirlan a Bro Deiniol yn cael ei gynnal gan eich haelioni chi. Trwy roi rhodd, rydych yn ein helpu i barhau â’n gwaith hanfodol.


Tanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am O'r Ddarllenfa ac hysbysiadau eraill o'r Gadeirlan a Bro Deiniol


Hollalluog Dduw, a ysbrydolaist dy esgob Deiniol i gasglu o’i gwmpas gymuned o Gristnogion i gyd-fyw bywyd cytun; caniatâ i ni, sy’n anrhydeddu’r cof amdano, weithio i atgyfnerthu teulu dy Eglwys mewn ffydd, gobaith a chariad; trwy Iesu Grist ein Gwaredwr. Amen.
Cymraeg

From the Lectern


The latest news from Saint Deiniol's Cathedral in Bangor and the Ministry Area of Bro Deiniol


Weekly notices


From this past week at the Cathedral...


This Sunday and the week ahead...


Nine Lessons & Carols of Advent

It was good to see so many in attendance for last Sunday’s service of Nine Lessons & Carols of Advent by candlelight. The quality of the music and liturgy was a testament to year-round hard work by our musicians and those who perpare and serve at our worship.


Bring & Share Lunch

Our thanks to all who contributed food, drink and time to last week’s Bring & Share Lunch. Our Bring & Share Lunches are an opportunity for conversation, conviviality, welcome and kindness. We look forward to announcing our 2023 Bring & Share Lunch dates soon.


Garth Pier

The Friends of Garth Pier’s Christmas Concert takes place this afternoon on the Pier at 4pm. The Cathedral Choir and representatives of the city’s churches will be taking part. To enable our participation, Evensong takes place today at the earlier time of 3pm.


Coffee-break Recitals

Thursdays
11.15am for 45 minutes
Tea, coffee and cake from 10.45am

15 December | Jeffrey Williams | Baritone

Current Visiting Scholar in Residence in Music at Bangor University, Jeffery is conducting research into Welsh Art Song. We look forward to his recital.


Our Christmas observances

Messiah

18 December at 6.00pm

An orchestral performance with the voices of the Cathedral Choir of George Frideric Handel’s wonderful masterpiece, conducted by Joe Cooper | Buy your ticket here

Nine Lessons & Carols of Christmas

22 December at 6.00pm

On the threshold of Christmas, join us as we journey to Bethlehem, with traditional readings and carols by candlelight telling the story of Christ’s birth | Reserve your seat here

Christmas Crib Service

24 December at 4.00pm

Join us for a family friendly service as we tell the story of the angles, the shepherds, and Mary and Joseph on the first Christmas night

Come dressed as a shepherd, a sheep or an angel and help us to live the story together

The Midnight Eucharist of Christmas

24 December from 10.30pm

Our first celebration of Christmas, by candlelight, beginning with carols with the Cathedral Choir from 10.30pm followed by the Eucharist service at 11.00pm | All welcome; free entrance


Buchedd Bangor

This edition of our magazine is a companion to Advent and. It offers a mixture of devotional material and practical knowledge about our life together.


Support

All that takes place at the Cathedral and Bro Deiniol, is sustained by your generosity. By making a donation, you help us to continue our essential work.


Subscribe to receive email notification of From the Lectern and other announcements from the Cathedral and Bro Deiniol


Almighty God, who inspired your bishop Deiniol to gather around him a community to live the common life: grant that we, who honour his memory, may work to build up the family of your Church in faith and hope and love; through Jesus Christ our Saviour. Amen.