minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Y sgaffaldiau wedi ymadael â Thwr Ysgefitwn | The scaffolding has come down from the Skeffington Tower
English

O'r Ddarllenfa


Y newyddion diweddaraf o Gadeirlan Deiniol Sant ym Mangor a Bro Deiniol


Hysbys wythnosol


Dros yr wythons ddiwethaf yn y Gadeirlan...


Y Sul hwn a'r wythnos o'n blaenau...


Lliw coch newydd y Drws Gorllewinol

Cyfarfod Cynulleidfaol

Bu i’n Cyfarfod Cynulleidfaol Dygwyl Ddewi nos Iau diwethaf drafod cwblhau’r gwaith cynnal a chadw fu;n digwydd dros fisoedd y gaeaf, y systemau atal tân sydd i’w gosod maes o law, a dodfren newydd ar gyfer Corff yr Eglwys a fydd, fe obeithiwn, yn cyrraedd y Gadeirlan mewn pryd ar gyfer yr Wythnos Fawr.


Cinio Dewch i Rannu

Cynhelir ein Cinio Dewch a Rhannu nesaf am 12.15pm, yn dilyn y Choral Holy Eucharist, ar Sul y Dioddefaint 26 Mawrth. Mae’n Cinio Dewch i Rannu yn gyfle am sgwrs, difyrrwch, croeso a charedigrwydd. Gwahoddir pawb; ac os hoffech awgrymiadau am fwyd i’w ddwyn, siaradwch â Canon Jane Coutts.

Gwneir casgliad yn ystod y Cinio Dewch a Rhannu ar gyfer Apêl Daeargryn Twrci-Syria y DEC, a’i waith bryd i gynnig lloches ac i gyfrannu at yr adfer yn y gwledydd hynny ar ôl y dinistr diweddar.


Yr Esgob Cynorthwyol ac eraill yng Ngwasanaeth Ordeinio yr has diwethaf

Clas

Clas yw teitl ein fforwm Zoom sy’n ymgynnull ambell ddydd Llun am 6.30pm.

Mae Clas y nos Lun yma 6 Mawrth yn gyfle am sgwrs â Mary Stallard cyn iddi ein gadael i ddod yn Esgob newydd Llandaf. Bydd yr Esgob yn myfyrio ar ei chyfnod yn yr esgobaeth, ei chyfranogiad yng Nghynhadledd Lambeth yr haf diwethaf, ei hymweliad Cymundeb Anglicanaidd diweddar â Ghana, a phopeth sydd nawr o’i blaen.

Cliciwch ima i ymuno â Clas ar Zoom.


Datganiadau Paned

Pob dydd Iau
11.15am am 45 munud
Paned a chacen o 10.45am

9 Mawrth | Simon Lawford | Organ

Mae Organydd yr Eglwys Ffrangeg yn Llundain yn cymryd seibiant o’r metropolis i roi organ y Gadeirlan ar brawf.

16 Mawrth | Simon Ogdon | Gwrth-denor

Mae Clerc Lleyg y Gadeirlan, Simon Ogdon, yn cyflwyno datganiad sy’n cynnwys rhai o gantatas seciwlar Handel i unawdwyr.


Buchedd Bangor

Mae’r rhifyn hwn o'n cylchgrawn yn gydymaith i'r Gesimáu a'r Grawys. Fe geir ynddo gymysgedd o ddefnydd ysbrydol a gwybodaeth ymarferol am ein bywyd ar y cyd.


Cefnogaeth

Mae popeth sy’n digwydd yn y Gadeirlan a Bro Deiniol yn cael ei gynnal gan eich haelioni chi. Trwy roi rhodd, rydych yn ein helpu i barhau â’n gwaith hanfodol.


Tanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am O'r Ddarllenfa ac hysbysiadau eraill o'r Gadeirlan a Bro Deiniol


Hollalluog Dduw, a ysbrydolaist dy esgob Deiniol i gasglu o’i gwmpas gymuned o Gristnogion i gyd-fyw bywyd cytun; caniatâ i ni, sy’n anrhydeddu’r cof amdano, weithio i atgyfnerthu teulu dy Eglwys mewn ffydd, gobaith a chariad; trwy Iesu Grist ein Gwaredwr. Amen.
Cymraeg

From the Lectern


The latest news from Saint Deiniol's Cathedral in Bangor and the Ministry Area of Bro Deiniol


Weekly notices


From this past week at the Cathedral...


This Sunday and the week ahead...


The new colour applied to the South Door

Congregational Meeting

Our Davidstide Congregational Meeting last week discussed the completion of the winter months’ conservation and maintenance works at the Cathedral, the forthcoming fire prevention and suppression systems to be installed, and the new Nave furniture that will hopefully be introduced into the Cathedral in time for Holy Week.


Bring & Share Lunch

Our next Bring & Share Lunch will take place at 12.15pm, following the Choral Holy Eucharist, on Passion Sunday 26 March. Our Bring & Share Lunches are an opportunity for conversation, conviviality, welcome and kindness. All are invited; and if you would like suggestions about food to bring, please speak to Canon Jane Coutts.

A collection will be taken during the Bring & Share Lunch for the DEC’s Turkey-Syria Earthquake Appeal, and its work to assist with the emergency shelterand resoration work in those countries after the recent devestation.


The Assistant Bishop at our Ukraine Vigil last spring

Clas

Clas is the name of our Cathedral Zoom forum, meeting on occasional Mondays at 6.30pm.

We welcome Mary Stallard to coming Monday’s Clas, 6 March, as she prepares to leave us to become the new Bishop of Llandaff. She will be reflecting with us on her time in the diocese, her participation in the Lambeth Conference last summer, her recent Anglican Communion visit to Ghana, and all that lies ahead.

Click here to join Clas on Zoom.


Coffee-Break Recitals

Thursdays
11.15am for 45 minutes
Tea, coffee and cake from 10.45am

9 March | Simon Lawford | Organ

The Organist of the French Church in London takes a break from the metropolis to put the Cathedral organ through its paces.

16 March | Simon Ogdon | Counter-tenor

Cathedral Lay Clerk Simon Ogdon presents a recital including some of Handel’s secular cantatas for solo voice.


Buchedd Bangor

This edition of our magazine is a companion to Gesimatide and Lent. It offers a mixture of devotional material and practical knowledge about our life together.


Support

All that takes place at the Cathedral and Bro Deiniol, is sustained by your generosity. By making a donation, you help us to continue our essential work.


Subscribe to receive email notification of From the Lectern and other announcements from the Cathedral and Bro Deiniol


Almighty God, who inspired your bishop Deiniol to gather around him a community to live the common life: grant that we, who honour his memory, may work to build up the family of your Church in faith and hope and love; through Jesus Christ our Saviour. Amen.