minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

O'r Ddarllenfa


Y newyddion diweddaraf o Gadeirlan Deiniol Sant ym Mangor a Bro DeiniolY Sul hwn a'r wythnos o'n blaenau...

Cantamus, fu'n ymweld â'r Gadeirlan fel cantorion ar daith yr haf hwn | Cantamus, one of the visiting choirs we were glad to welcome this summer

Cegin newydd yn Eglwys y Groes

Dros yr wythnosau diwethaf, mae gwaith wedi bod ar y gweill i osod unedau, wynebau gweithio a lloriau newydd yn lle hen gegin Eglwys y Groes.

Defnyddir y gegin bron yn feunydd gan y nifer o grwpiau cymunedol sy’n cynnal digwyddiadau a gweithgareddau yn Eglwys y Groes, yn ogystal ag i baratoi lluniaeth ar ôl y Cymun Bendigaid bob pnawn Iau. 

Mae’r gegin yn edrych yn fendigedig ar ei newydd wedd, ac rydym yn ddiolchgar i Phil Roberts am gydlynu’r gwaith adnewyddu, ac i lawer o rai eraill o gymuned Eglwys y Groes am eu gwaith caled i baratoi, tacluso ac aildrefnu. 


Addoliad yn ystod yr wythnos dros fisoedd yr haf

Wrth galon ein haddoliad yn ystod yr wythnos yma yn y Gadeirlan ac yn Eglwys y Groes y mae dathlu’r Cymun. Dethlir y Cymun yn ddyddiol yn y Gadeirlan am 12.30pm, bob dydd o ddydd Llun i ddydd Sadwrn; ac yn wythnosol yn Eglwys y Groes, ar ddydd Iau am 2.00pm.

Mae’r offrwm o weddi a mawl yn y Gosber ar Gân yn rhan bwysig arall o fywyd addolgar y Gadeirlan. Yn ystod misoedd yr haf, tra bod ein lluoedd corawl yn lleihau, offrymir Gosber ar Gân yn wythnosol am 3.30pm ar brynhawn Sul, tra bo’n Gosber ar Gân ar nosweithiau’r wythnos wedi eu gohirio. Dywedir Hwyrol Weddi bob dydd Iau am 5.30pm.


Cyd-Bererinion Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor

Mae Cyd-Bererinion Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor yn gymdeithas newydd y’i hadeiledir ar dir hynafol, cysegredig. O’i lansiad ar ein Sul Gwaddol Ganol Haf yn 2023, rydym yn gobeithio y bydd y Cyd-Bererinion yn tyfu’n gymuned o’r rhai pell ac agos sydd am gerdded gyda ni fel rhan o gymuned Cadeirlan Deiniol Sant ac i gefnogi ac annog ein taith i’r dyfodol trwy weddi, cwmnïaeth a chodi arian. Darllenwch ragor fan hyn.


Buchedd Bangor

Mae’r rhifyn hwn o'n cylchgrawn yn gydymaith i Dymor y Pasg. Fe geir ynddo gymysgedd o ddefnydd ysbrydol a gwybodaeth ymarferol am ein bywyd ar y cyd.


Cefnogaeth

Mae popeth sy’n digwydd yn y Gadeirlan a Bro Deiniol yn cael ei gynnal gan eich haelioni chi. Trwy roi rhodd, rydych yn ein helpu i barhau â’n gwaith hanfodol.


Tanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am O'r Ddarllenfa ac hysbysiadau eraill o'r Gadeirlan a Bro Deiniol


Hollalluog Dduw, a ysbrydolaist dy esgob Deiniol i gasglu o’i gwmpas gymuned o Gristnogion i gyd-fyw bywyd cytun; caniatâ i ni, sy’n anrhydeddu’r cof amdano, weithio i atgyfnerthu teulu dy Eglwys mewn ffydd, gobaith a chariad; trwy Iesu Grist ein Gwaredwr. Amen.
Cymraeg

From the Lectern


The latest news from Saint Deiniol's Cathedral in Bangor and the Ministry Area of Bro DeiniolThis Sunday and the week ahead...

Cantorion Celynnin, fu'n ymweld â'r Gadeirlan fel cantorion ar daith yr haf hwn | Cantorion Celynnin, who we were glad to welcome at Evensong last week

A new kitchen at Eglwys y Groes

Over the past few weeks, work has been in hand to replace the old kitchen at Eglwys y Groes with new units, worktops and flooring. 

The kitchen is used on an almost daily basis by the number of community groups who hold events and activities at Eglwys y Groes, as well as to prepare refreshments after the Thursday Holy Eucharist. 

The kitchen looks wonderful in its new guise, and we are grateful to Phil Roberts for coordinating the refurbishment work, and to many others from the community at Eglwys y Groes for their hard work to preare, tidy and reorder. 


Weekday worship over the summer months

At the heart of our weekday worship here at the Cathedral and in Eglwys y Groes is the celebration of the Eucharist. The Eucharist is celebrated daily at the Cathedral at 12.30pm, every day from Monday to Saturday; and weekly at Eglwys y Groes, on Thursdays at 2.00pm.

The offering of prayer and praise at Choral Evensong is another important component of the Cathedral’s worshipping life. During the summer months, while our choral forces are reduced, Choral Evensong is offered weekly at 3.30pm on Sunday afternoons, while our our weekday Choral Evensongs are suspended until the full Choir’s return. Evening Prayer will be said every Thursday at 5.30pm.


The Pilgrim-Friends of Saint Deiniol’s Cathedral in Bangor

The Pilgrim-Friends of Saint Deiniol’s Cathedral in Bangor is a new association built on ancient, sacred ground. From its launch on our Midsummer Foundation Sunday in 2023, we hope that the Pilgrim-Friends will grow into a community of those far and wide who want to walk with us as part of the community of Saint Deiniol’s Cathedral and to support and encourage our journey into the future by prayer, companionship and giving. Read more about the Pilgrim-Friends here.


Buchedd Bangor

This edition of our magazine is a companion to Eastertide. It offers a mixture of devotional material and practical knowledge about our life together.


Support

All that takes place at the Cathedral and Bro Deiniol, is sustained by your generosity. By making a donation, you help us to continue our essential work.


Subscribe to receive email notification of From the Lectern and other announcements from the Cathedral and Bro Deiniol


Almighty God, who inspired your bishop Deiniol to gather around him a community to live the common life: grant that we, who honour his memory, may work to build up the family of your Church in faith and hope and love; through Jesus Christ our Saviour. Amen.