minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Aelodau o Gôr y Gadeirlan ar lethrau Eryri | Members of the Cathedral Choir on the slopes of Snowdonia
English

O'r Ddarllenfa


Y newyddion diweddaraf o Gadeirlan Deiniol Sant ym Mangor a Bro Deiniol


Hysbys wythnosol


Dros yr wythons ddiwethaf yn y Gadeirlan...


Y Sul hwn a'r wythnos o'n blaenau...


Dygwyl y Meirw

Bu’n coffadwriaeth o’r Holl Eneidiau gyda Chymun ar Gân dros y Meirw nos Fercher 2 Tachwedd, gyda’r Côr yn canu gosodiad John Rutter o’r Requiem, yn oedfa o bwys ger bron cynulledifa deilwng. Mae’n diolch yn fawr i’n cerddorion gwadd a’r rhai o bob cwr o deulu’r Gadeirlan a fu’n cynorthwyo gyda’r addoliad a’r lletygarwch ar y noson.


Gosber ar Gân

Da oedd croesawu Côr Eglwys y Santes Fair, Conwy i ymuno â Chôr y Gadeirlan yn y Gosber ar Gân y Sul diwethaf. Edrychwn ymlaen at gydweithio pellach yn y dyfodol.


Sul y Cofio

Y Sul nesaf, ar Sul y Cofio, disodlir ein Cymun Bendigaid ar Gân a’r Choral Holy Eucharist gan Wasanaeth Coffa Dinas Bangor, sy’n dechrau yn y Gadeirlan am 10am, ac yn gorffen wrth y Gofeb â’r Ddau Funud o Dawelwch a’r Gosod Torchau o 11am.

Cynhelir Defod Goffa fer, dan arweiniad y Canon Canghellor a’r Canon Bencantor gyda Chôr y Gadeirlan, ym mhresenoldeb Arglwydd Raglaw Ei Fawrhydi ddydd Gwener 11 Tachwedd am 11am wrth y Gofeb.


Sunday Worship ar Radio 4

Ein Hesgob Cynorthwyol sy'n arwain Sunday Worship ar Radio 4 fore Sul – a gellir gwrando eto ar-lein. Recordiwyd yr addoliad ar lethrau’r Wyddfa, ac mae’n cynnwys Côr y Gadeirlan yn canu’r emynau. Diolch i’n cerddorion am roi o’u hamser i deithio i Eryri i fod yn rhan o’r darllediad.


Datganiadau Paned

Pob dydd Iau
11.15am am 45 munud
Paned a chacen o 10.45am

10 Tachwedd | Joe Cooper | Trombôn

Mae Joe Cooper, Cyfarwyddwr Cerdd y Gadeirlan, yn perfformio gweithiau rhamantus ar gyfer y trombôn, gan gynnwys gwaith cyfansoddwyr fel Mahler, Rimsky-Korsakov a Guilmant.


Yn Storiel, “Angerdd am Lyfrau”

Mae ein cymdogion, Storiel, yn cynnal Darlithoedd Shankland Prifysgol Bangor eleni fel cyfres o sgyrsiau amser cinio dydd Gwener (12.30pm-1.30pm) ar drysorau o Lyfrgell y Brifysgol. Ddydd Gwener nesaf, 11 Tachwedd, bydd Helen Wilcox, ffrind i’r Gadeirlan, yn siarad am Coryat’s Crudities, llyfr teithio o ddechrau’r 17eg ganrif.


Buchedd Bangor

Pedwerydd rhifyn cylchgrawn newydd Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor

Mae’r rhifyn hwn yn gydymaith i’r fisoedd yr haf. Fe geir ynddo gymysgedd o ddefnydd ysbrydol a gwybodaeth ymarferol am ein bywyd ar y cyd.

Cliciwch ar y llun uchod i ddarllen copi.

Y bwriad yw cyhoeddi pum rhifyn o Buchedd Bangor dros y flwyddyn, a phob un yn cyd-fynd â chyfnod penodol ym mywyd addoli’r Gadeirlan, ac â chyfres o bregethau ar fore Sul i’n tywys drwy’r cyfnod hwnnw.

Ewch â chopi i eraill fel cyflwyniad i fywyd a bwrlwm y Gadeirlan.


Cefnogaeth

Mae popeth sy’n digwydd yn y Gadeirlan a Bro Deiniol yn cael ei gynnal gan eich haelioni chi. Trwy roi rhodd, rydych yn ein helpu i barhau â’n gwaith hanfodol.


Tanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am O'r Ddarllenfa ac hysbysiadau eraill o'r Gadeirlan a Bro Deiniol


Hollalluog Dduw, a ysbrydolaist dy esgob Deiniol i gasglu o’i gwmpas gymuned o Gristnogion i gyd-fyw bywyd cytun; caniatâ i ni, sy’n anrhydeddu’r cof amdano, weithio i atgyfnerthu teulu dy Eglwys mewn ffydd, gobaith a chariad; trwy Iesu Grist ein Gwaredwr. Amen.
Cymraeg

From the Lectern


The latest news from Saint Deiniol's Cathedral in Bangor and the Ministry Area of Bro Deiniol


Weekly notices


From this past week at the Cathedral...


This Sunday and the week ahead...


All Souls Day

Our Commemoration of All Souls with a Choral Requiem Eucharist on 2 November, which featured a rendition of John Rutter’s setting of the Requiem, was a dignified and well-attended service. Our thanks to visiting musicians and those across the Cathedral family who assisted with worship and hospitality on the evening.


Choral Evensong

It was wonderful to welcome the Choir of St Mary’s Church, Conwy to join their voices with those of the Cathedral Choir at Evensong last Sunday evening. We look forward to further collaborations in the future.


Remembrance Sunday

Next Sunday, on Remembrance Sunday, our Cymun Bendigaid ar Gân and our Choral Holy Eucharist are replaced by the City of Bangor Remembrance Service, which starts in the Cathedral at 10am, and ends at the War Memorial with the Two Minutes’ Silence and Wreath Laying from 11am.

A short Act of Remembrance, led by the Canon Chancellor and the Canon Precentor with the Cathedral Choir, will take place in the presence of His Majesty’r Lord-Lietuenant on Friday 11 November at 11am at the War Memorial.


Sunday Worship on Radio 4

Our Assistant Bishop leads Sunday Worship on Radio 4 this Sunday – and it’s possible to listen again online. The act of worship was recorded on Snowdon’s slopes, and features our Cathedral Choir singing the hymnody. Our thanks to our musicians for giving of their time to travel to Snowdonia to play their part in the broadcast.


Coffee-break Recitals

Thursdays
11.15am for 45 minutes
Tea, coffee and cake from 10.45am

10 November | Joe Cooper | Trombone

Joe Cooper, Director of Music at the Cathedral, performs romantic works for the trombone, featuring composers such as Mahler, Rimsky-Korsakov and Guilmant.


At Storiel, “A Passion for Books” lunchtime talks

Our neighbours, Storiel, are hosting this year’s Bangor University Shankland Lectures as a series of Friday lunchtime talks (12.30pm-1.30pm) on treasures from the University Library. This coming Friday 11 November sees Helen Wilcox, a friend of the Cathedral, speaking about Coryat’s Crudities, an early 17th century travelogue.


Buchedd Bangor

The fourth edition of Saint Deiniol’s Cathedral in Bangor's new magazine

This fourth edition is a companion to the summer months. It offers a mixture of devotional material and practical knowledge about our life together.

Click on the image above to read a copy.

The intention is to publish five issues of Buchedd Bangor over the course of the year, each coinciding with a specific period in the Cathedral’s worshipping life, and complementing a series of Sunday morning sermons that will guide us through each period.


Support

All that takes place at the Cathedral and Bro Deiniol, is sustained by your generosity. By making a donation, you help us to continue our essential work.


Subscribe to receive email notification of From the Lectern and other announcements from the Cathedral and Bro Deiniol


Almighty God, who inspired your bishop Deiniol to gather around him a community to live the common life: grant that we, who honour his memory, may work to build up the family of your Church in faith and hope and love; through Jesus Christ our Saviour. Amen.