minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Cyfeillion o’r Gadeirlan a Bro Deiniol yng Ngofwy’r Archddiacon yn Llanfairfechan • Colleagues from the Cathedral and Bro Deiniol at the Archdeacon’s Visitation in Llanfairfechan
English

O'r Ddarllenfa


Y newyddion diweddaraf o Gadeirlan Deiniol Sant ym Mangor a Bro DeiniolY Sul hwn a'r wythnos o'n blaenau...


Comisiynu Sam Jones

Hyfryd oedd comisiynu Sam Jones fel Arweinydd Addoliad yn y Gosber ar Gân nos Sul diwethaf. Bydd Sam yn gweithredu fel Ail-Gantor yn y Gosber ar nos Fercher, yn canu’r ymbiliau soniarus ac yn arwain ein gweddïau. Gallwch wylio'r Comisiynu yn ystod y Gosber ar YouTube fan hyn.


Cyfarfod Cynulledifaol

Cynhelir ein Cyfarfod Cynulleidfaol nesaf wedi'r Gosber ar Gân, am 6.30pm, nos Iau yma 26 Hydref.


Cymun dros yr Holl Eneidiau

Rhowch y Cymun Bendigaid ar Gân Dros y Meirw, am 6.00pm nos Sul 5 Tachwedd, a fydd yn Goffadwriaeth yr Holl Eneidiau, yn eich dyddiaduron. Caiff y Cymun ei gynnig dros yr holl ffyddloniaid ymadawedig; bydd unigolion yn cael eu cofio yn ôl eu henw yn ystod yr ymbiliau. Ychwanegwch enwau at y rhestr yng nghefn Corff yr Eglwys.


Sul y Cofio

Rhowch y Cymun Bendigaid ar Gân Dros Ar Sul y Cofio 12 Tachwedd, caiff gwasanaethau Cymun corawl eu disodli gan Wasanaeth Coffa Dinesig am 10.00am, pan fydd yr Archesgob yn pregethu, ac a fydd yn diweddu wrth y Gofeb.


Bedydd Esgob

Caiff sagrafen Bedydd Esgob ei gweinidogaethu yng Ngwylnos y Pasg a Chymun Cyntaf y Pasg am 6pm ar 30 Mawrth 2024. Os hoffech chi archwilio’r posibilrwydd o gael eich Cadarnhau drwy Fedydd Esgob, siaradwch ag aelod o dîm y Gadeirlan.


Cinio Dewch a Rhannu

Cynhelir ein dau Ginio Dewch a Rhannu nesaf am 12.15pm, yn dilyn y Choral Holy Eucharist, ar 29 Hydref ac 17 Rhagfyr. Mae’n Cinio Dewch a Rhannu yn gyfle am sgwrs, difyrrwch, croeso a charedigrwydd. Gwahoddir pawb; ac os hoffech awgrymiadau am fwyd i’w ddwyn, siaradwch â Canon Jane Coutts.


Datganiadau Paned

Pob dydd Iau
11.15am am 45 munud
Paned a chacen o 10.45am

Ymunwch â ni i fwynhau’r perfformiadau cerddorol eithriadol hyn, o safon uchel ac yn rhad ac am ddim bob bore Iau.

26 Hydref | Swae’r Sopranos

Yn dilyn y datganiad poblogaidd yn 2022 mae ein Sopranos yn y Gadeirlan yn dychwelyd i ganu unawdau a pherfformiadau ensemble. Bydd Alice Caldwell, Hannah Copner, Sarah Jones a Katherine Rawlings-Smith yn dwyn arddull unigryw ac ddehongliadau ffres i weithiau cyfarwydd.

2 Tachwedd | Martin Brown | Organ

9 Tachwedd | Callum Lee MacDonald | Corn Bariton

16 Tachwedd | Sebastian Wyss | Ffidl

23 Tachwedd | Tom Castle | Tenor

30 Tachwedd | Alice Caldwell | Pibgorn


Buchedd Bangor

Mae’r rhifyn hwn o'n cylchgrawn yn gydymaith i dymor yr hydref. Fe geir ynddo gymysgedd o ddefnydd ysbrydol a gwybodaeth ymarferol am ein bywyd ar y cyd.


Cefnogaeth

Mae popeth sy’n digwydd yn y Gadeirlan a Bro Deiniol yn cael ei gynnal gan eich haelioni chi. Trwy roi rhodd, rydych yn ein helpu i barhau â’n gwaith hanfodol.


Tanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am O'r Ddarllenfa ac hysbysiadau eraill o'r Gadeirlan a Bro Deiniol


Hollalluog Dduw, a ysbrydolaist dy esgob Deiniol i gasglu o’i gwmpas gymuned o Gristnogion i gyd-fyw bywyd cytun; caniatâ i ni, sy’n anrhydeddu’r cof amdano, weithio i atgyfnerthu teulu dy Eglwys mewn ffydd, gobaith a chariad; trwy Iesu Grist ein Gwaredwr. Amen.
Cymraeg

From the Lectern


The latest news from Saint Deiniol's Cathedral in Bangor and the Ministry Area of Bro DeiniolThis Sunday and the week ahead...


Commissioning Sam Jones

It was wonderful to Commission Sam Jones as a Worship Leader at Choral Evensong last Sunday evening. Sam will act as Succentor at Evensong on Wednesdays, cantering the responsorial intercessions and leading our prayers. You can watch the Commissioning during Evensong on YouTube here.


Congregational Meeting

Our next Congregational Meeting takes place after Choral Evensong, at 6.30pm, this Thursday 26 October 2023.


Requiem for All Souls

Please make every effort to be present at the Choral Holy Eucharist of Requiem, at 6.00pm on Sunday 5 November, when we will mark the Commemoration of All Souls. The Eucharist will be offered for all the faithful departed; individuals will be remembered by name during the intercessions. Please add names to the list at the back of the Nave.


Remembrance Sunday

On Remembrance Sunday 12 November, our choral Eucharist services are replaced by a 10.00am Civic Remembrance Service, at which the Archbishop will preach, and which will conclude at the War Memorial.


Confirmation

The sacrament of Confirmation will be ministered at the Easter Vigil & First Eucharist of Easter at 6pm on 30 March 2024. If you would like to explore the possibility of being Confirmed, please speak to a member of the Cathedral team.


Bring and Share Lunch

Our next Bring & Share Lunches will take place at 12.15pm, following the Choral Holy Eucharists on 29 October and 17 December. Our Bring & Share Lunches are an opportunity for conversation, conviviality, welcome and kindness. All are invited; and if you would like suggestions about food to bring, please speak to Canon Jane Coutts.

Coffee-Break Recitals

Thursdays
11.15am for 45 minutes
Tea, coffee and cake from 10.45am

Join us to enjoy these exceptional, high-quality and free musical performances.

26 October | Soprano Extravaganza

Following the popular recital in 2022 our Cathedral Sopranos return to sing solos and ensemble performances. Alice Caldwell, Hannah Copner, Sarah Jones and Katherine Rawlings-Smith will being a unique style and fresh interpretation to familiar works.

2 November | Martin Brown | Organ

9 November | Callum Lee MacDonald | Baritone Horn

16 November | Sebastian Wyss | Violin

23 November | Tom Castle | Tenor

30 November | Alice Caldwell | Recorder


Buchedd Bangor

This edition of our magazine is a companion to the autumn. It offers a mixture of devotional material and practical knowledge about our life together.


Support

All that takes place at the Cathedral and Bro Deiniol, is sustained by your generosity. By making a donation, you help us to continue our essential work.


Subscribe to receive email notification of From the Lectern and other announcements from the Cathedral and Bro Deiniol


Almighty God, who inspired your bishop Deiniol to gather around him a community to live the common life: grant that we, who honour his memory, may work to build up the family of your Church in faith and hope and love; through Jesus Christ our Saviour. Amen.