minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Ein meinciau newydd yn gadael y gweithdy ar gam cyntaf eu taith i'r Gadeirlan | Our new Nave pew-benches leaving the workshop on the first stage of their journey to the Cathedral
English

O'r Ddarllenfa


Y newyddion diweddaraf o Gadeirlan Deiniol Sant ym Mangor a Bro Deiniol


Hysbys wythnosol


Dros yr wythons ddiwethaf yn y Gadeirlan...


Y Sul hwn a'r wythnos o'n blaenau...


Dodrefn Corff yr Eglwys newydd

Dros y flwyddyn ddiwethaf, mae Cabidwl y Gadeirlan wedi bod yn gweithio gyda Luke Hughes, un o ddylunwyr mwyaf blaenllaw’r byd o ddodrefn pwrpasol ar gyfer adeiladau cyhoeddus, i greu cynllun cynhwysfawr o ddodrefn newydd ar gyfer Corff yr Eglwys. 

Gobeithiwn y bydd y celfi newydd, yr ydym wedi cael blas arnynt mewn modelau a dogfennaeth yn ystod y misoedd diwethaf, yn cyrraedd y Gadeirlan mewn pryd ar gyfer yr Wythnos Fawr eleni.

Mae’r llyfryn hwn yn cynnig trosolwg o’r hyn y gallwn ei ddisgwyl, yn ogystal â chyfarwyddyd os yr hoffech brynu un o'r meinciau presennol.


Alex Mills, cyfansoddwr Saith Air y Groes, i'w glowed yn y Gadeirlan ar Ddydd Gwener y Groglith

Clas

Clas yw teitl ein fforwm Zoom. Mae’n cyfarfod nesaf ddydd Llun 20 Mawrth ar yr amser diwygiedig o 10.00am

Y sesiwn hwn fydd ein rhagolwg blynyddol tuag at yr Wythnos Fawr, pan fydd yr Is-Ddeon mewn sgwrs ag aelodau o dîm y Gadeirlan, yn edrych ymlaen ar y defodau o Sul y Blodau hyd Sul y Pasg – rhagflas o litwrgi, cerddoriaeth a defosiwn gweddnewidiol. 

Ymunwch â ni os gallwch chi. Mae recordiadau o Clas hefyd ar gael ar sianel YouTube y Gadeirlan.

Cliciwch yma i ymuno â Clas ar Zoom.


Sul y Mamau

Edrychwn mlaen at ein dathliad o Sul y Mamau yr wythnos nesaf Sul sy’n draddodiadol yn cynnig ychydig o hoe o ddefodau mwy difrifddwys y Grawys. Bydd blodau i’w rhannu, a chacen chwiog i’w bwyta.

Er y bydd hi’n rhan o ddefnodau’r Wythnos Fawr yn y Gadeirlan, mae’r Sul nesaf hefyd yn gyfle i ni fel Cadeirlan ddweud ffarwél, dros baned a chacen, wrth ein Hesogb Cynorthwyol, cyn iddi ymadael i fod yn Esgob Llandaf.


Cinio Dewch i Rannu

Cynhelir ein Cinio Dewch a Rhannu nesaf am 12.15pm, yn dilyn y Choral Holy Eucharist, ar Sul y Dioddefaint 26 Mawrth. Mae’n Cinio Dewch i Rannu yn gyfle am sgwrs, difyrrwch, croeso a charedigrwydd. Gwahoddir pawb; ac os hoffech awgrymiadau am fwyd i’w ddwyn, siaradwch â Canon Jane Coutts.

Gwneir casgliad yn ystod y Cinio Dewch a Rhannu ar gyfer Apêl Daeargryn Twrci-Syria y DEC, a’i waith bryd i gynnig lloches ac i gyfrannu at yr adfer yn y gwledydd hynny ar ôl y dinistr diweddar.


Datganiadau Paned

Pob dydd Iau
11.15am am 45 munud
Paned a chacen o 10.45am

16 Mawrth | Simon Ogdon | Gwrth-denor

Mae Clerc Lleyg y Gadeirlan, Simon Ogdon, yn cyflwyno datganiad sy’n cynnwys rhai o gantatas seciwlar Handel i unawdwyr.

23 Mawrth | Adam Voelcker | Clarinét

Mae’r cerddor lleol ac aelod Cerddorfa Symffoni Prifysgol Bangor, Adam Voelcker, yn ein gwahodd i ymuno ag ef am ddatganiad o weithiau allweddol repertoire y clarinét.


Buchedd Bangor

Mae’r rhifyn hwn o'n cylchgrawn yn gydymaith i'r Gesimáu a'r Grawys. Fe geir ynddo gymysgedd o ddefnydd ysbrydol a gwybodaeth ymarferol am ein bywyd ar y cyd.


Cefnogaeth

Mae popeth sy’n digwydd yn y Gadeirlan a Bro Deiniol yn cael ei gynnal gan eich haelioni chi. Trwy roi rhodd, rydych yn ein helpu i barhau â’n gwaith hanfodol.


Tanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am O'r Ddarllenfa ac hysbysiadau eraill o'r Gadeirlan a Bro Deiniol


Hollalluog Dduw, a ysbrydolaist dy esgob Deiniol i gasglu o’i gwmpas gymuned o Gristnogion i gyd-fyw bywyd cytun; caniatâ i ni, sy’n anrhydeddu’r cof amdano, weithio i atgyfnerthu teulu dy Eglwys mewn ffydd, gobaith a chariad; trwy Iesu Grist ein Gwaredwr. Amen.
Cymraeg

From the Lectern


The latest news from Saint Deiniol's Cathedral in Bangor and the Ministry Area of Bro Deiniol


Weekly notices


From this past week at the Cathedral...


This Sunday and the week ahead...


New Nave furniture

Over the last year, the Cathedral Chapter has been working with Luke Hughes, one of the world’s foremost designers of bespoke furniture for public buildings, on a comprehensive scheme of new Nave furniture. 

The new furniture, of which we have had a taste in mockups and documentation over recent months, will, we hope, arrive at the Cathedral in time for our observance of Holy Week this year. 

This booklet offers an overview of what we can expect, as well as the arrangements for those who might wish to purchase one of the existing Nave pews.


Malcolm Guite, who will be preaching at the Cathedral on Monday, Tuesday and Wednesday of Holy Week

Clas

Clas is the name of our Cathedral Zoom forum. It meets next on Monday 20 March at the revised time of 10.00am

The session will be our annual look forward to Holy Week, when the Sub-Dean will be in conversation with members of the Cathedral team, looking ahead at the observances to come from Palm Sunday until Easter Day– a preview of liturgy, music and life-changing devotion. Please join us if you can. Recordings of Clas are also available on the Cathedral’s YouTube channel.

Click here to join Clas on Zoom.


Mothering Sunday

We look forward to our celebration of Mothering Sunday next week, a Sunday which traditionally offers a brief respite from the more solemn rituals of Lent. There will be flowers to be distributed, and a Simnel cake to share.

Although she will lead some of our Holy Week observances, next Sunday is also an opportunity for us as a Cathedral community to say farewell to our Assistant Bishop, before she leaves to become Bishop of Llandaff. The Bishop will be our preacher, and presentations will be made over drinks at the end of the service.


Bring & Share Lunch

Our next Bring & Share Lunch will take place at 12.15pm, following the Choral Holy Eucharist, on Passion Sunday 26 March. Our Bring & Share Lunches are an opportunity for conversation, conviviality, welcome and kindness. All are invited; and if you would like suggestions about food to bring, please speak to Canon Jane Coutts.

A collection will be taken during the Bring & Share Lunch for the DEC’s Turkey-Syria Earthquake Appeal, and its work to assist with the emergency shelterand resoration work in those countries after the recent devestation.


Coffee-Break Recitals

Thursdays
11.15am for 45 minutes
Tea, coffee and cake from 10.45am

16 March | Simon Ogdon | Counter-tenor

Cathedral Lay Clerk Simon Ogdon presents a recital including some of Handel’s secular cantatas for solo voice.

23 March | Adam Voelcker | Clarinet

Local musician and member of Bangor University Symphony Orchestra, Adam Voelcker, invites us to join him for a recital of key works of the clarinet repertoire.


Buchedd Bangor

This edition of our magazine is a companion to Gesimatide and Lent. It offers a mixture of devotional material and practical knowledge about our life together.


Support

All that takes place at the Cathedral and Bro Deiniol, is sustained by your generosity. By making a donation, you help us to continue our essential work.


Subscribe to receive email notification of From the Lectern and other announcements from the Cathedral and Bro Deiniol


Almighty God, who inspired your bishop Deiniol to gather around him a community to live the common life: grant that we, who honour his memory, may work to build up the family of your Church in faith and hope and love; through Jesus Christ our Saviour. Amen.