minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Pennaeth Gorsaf RAF Fali yn ystod coffâd Brwydr Prydain yn ddiweddar | The Station Commander of RAF Valley at the recent Battle of Britain commemoration
English

O'r Ddarllenfa


Y newyddion diweddaraf o Gadeirlan Deiniol Sant ym Mangor a Bro DeiniolY Sul hwn a'r wythnos o'n blaenau...


Sul y Cofio

Ar Sul hwn, Sul y Cofio 12 Tachwedd, caiff gwasanaethau Cymun corawl eu disodli gan Wasanaeth Coffa Dinesig am 10.00am, pan fydd yr Archesgob yn pregethu, ac a fydd yn diweddu wrth y Gofeb.


Bedydd Esgob

Caiff sagrafen Bedydd Esgob ei gweinidogaethu yng Ngwylnos y Pasg a Chymun Cyntaf y Pasg am 6.00pm ar 30 Mawrth 2024. Os hoffech chi archwilio’r posibilrwydd o gael eich Cadarnhau drwy Fedydd Esgob, siaradwch ag aelod o dîm y Gadeirlan.


Cinio Dewch a Rhannu

Cynhelir ein Ginio Dewch a Rhannu nesaf am 12.15pm, yn dilyn y Choral Holy Eucharist, 17 Rhagfyr. Mae’n Cinio Dewch a Rhannu yn gyfle am sgwrs, difyrrwch, croeso a charedigrwydd. Gwahoddir pawb yn gynnes iawn.


16 Tachwedd | Sebastian Wyss | Ffidl

Anrhegion Nadolig i Fanc Bwyd y Gadeirlan

Y llyneddbu inni gasglu a lapio rhoddion heb fod yn fwyd fel anrhegion Nadolig i’r rhai sy’n defnyddio Banc Bwyd y Gadeirlan. Gwerthfawrogwyd yr anrhegion yn fawr a hoffem roi anrhegion eto eleni.

Mae oedolion sengl, yn enwedig dynion, yn aml yn cael eu hanwybyddu, felly rydym yn canolbwyntio ar roddion ar gyfer y grŵp hwn.

Mae awgrymiadau ar gyfer y math o eitemau a fyddai fwyaf defnyddiol i oedolion yn cynnwys: hetiau, sgarffiau, menig, teits a sanau trwchus, dillad isaf thermol, siwmperi / “fleece” cynnes; pethau ymolchi fel siampŵ, diaroglydd, hufen dwylo; dyddiaduron / llyfrau nodiadau bach sylfaenol, beiros, llyfrau pos, waledi. Gofynnwn i eitemau dillad fod yn newydd, ac i nwyddau ymolchi beidio a chynnwys raseli neu eitemau sy’n cynnwys alcohol, ac y gallent fod uwchlaw’r ystod sylfaenol o nwyddau i’w gwneud yn fwy arbennig.

Bydd tîm o stiwardiaid y Gadeirlan yn gweithio’n galed i lapio’r anrhegion, ond byddai rhoddion o fagiau anrhegion Nadolig canolig / mawr, papur lapio a thagiau anrheg yn cael eu gwerthfawrogi.

Hoffem gael rhoddion erbyn dydd Sul 26 Tachwedd, ac yn gynt na hynny os yn bosibl, i roi amser i’r anrhegion gael eu dosbarthu cyn y Nadolig.


Datganiadau Paned

Pob dydd Iau
11.15am am 45 munud
Paned a chacen o 10.45am

Ymunwch â ni i fwynhau’r perfformiadau cerddorol eithriadol hyn, o safon uchel ac yn rhad ac am ddim bob bore Iau.

16 Tachwedd | Sebastian Wyss | Ffidl

23 Tachwedd | Tom Castle | Tenor

30 Tachwedd | Alice Caldwell | Pibgorn


Buchedd Bangor

Mae’r rhifyn hwn o'n cylchgrawn yn gydymaith i dymor yr hydref. Fe geir ynddo gymysgedd o ddefnydd ysbrydol a gwybodaeth ymarferol am ein bywyd ar y cyd.


Cefnogaeth

Mae popeth sy’n digwydd yn y Gadeirlan a Bro Deiniol yn cael ei gynnal gan eich haelioni chi. Trwy roi rhodd, rydych yn ein helpu i barhau â’n gwaith hanfodol.


Tanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am O'r Ddarllenfa ac hysbysiadau eraill o'r Gadeirlan a Bro Deiniol


Hollalluog Dduw, a ysbrydolaist dy esgob Deiniol i gasglu o’i gwmpas gymuned o Gristnogion i gyd-fyw bywyd cytun; caniatâ i ni, sy’n anrhydeddu’r cof amdano, weithio i atgyfnerthu teulu dy Eglwys mewn ffydd, gobaith a chariad; trwy Iesu Grist ein Gwaredwr. Amen.
Cymraeg

From the Lectern


The latest news from Saint Deiniol's Cathedral in Bangor and the Ministry Area of Bro DeiniolThis Sunday and the week ahead...


Remembrance Sunday

This Sunday, Remembrance Sunday 12 November, our choral Eucharist services are replaced by a 10.00am Civic Remembrance Service, at which the Archbishop will preach, and which will conclude at the War Memorial.


Confirmation

The sacrament of Confirmation will be ministered at the Easter Vigil & First Eucharist of Easter at 6pm on 30 March 2024. If you would like to explore the possibility of being Confirmed, please speak to a member of the Cathedral team.


Bring and Share Lunch

Our next Bring & Share Lunch will take place at 12.15pm, following the Choral Holy Eucharist on 17 December. Our Bring & Share Lunches are an opportunity for conversation, conviviality, welcome and kindness.


16 November | Sebastian Wyss | Violin

Christmas gifts for the Cathedral Foodbank

Last year we gathered and gift-wrapped non-food donations as Christmas gifts for those who use the Cathedral Foodbank. The gifts were much appreciated and we would like to give gifts again this year.

Single adults, particularly men, are often overlooked, so we are concentrating on donations for this group.

Suggestions for the sort of items that would be most useful for adults include: hats, scarves, gloves, thick tights and socks, thermal underwear, warm jumpers / fleeces; toiletries such as shampoo, deodorant, hand cream; basic small diaries / notebooks, pens, puzzle books, wallets. We ask that clothing items are new, and that toiletries not include razors or items containing alcohol, and might be above the basic range if possible to make them more special.

A team of Cathedral stewards will work hard to wrap the gifts, but donations of medium / large Christmas gift bags, wrapping paper and gift tags would be appreciated.

We would like to have donations by Sunday 26 November, and even earlier if possible, to give time for the gifts to be distributed before 


Coffee-Break Recitals

Thursdays
11.15am for 45 minutes
Tea, coffee and cake from 10.45am

Join us to enjoy these exceptional, high-quality and free musical performances.

16 November | Sebastian Wyss | Violin

23 November | Tom Castle | Tenor

30 November | Alice Caldwell | Recorder


Buchedd Bangor

This edition of our magazine is a companion to the autumn. It offers a mixture of devotional material and practical knowledge about our life together.


Support

All that takes place at the Cathedral and Bro Deiniol, is sustained by your generosity. By making a donation, you help us to continue our essential work.


Subscribe to receive email notification of From the Lectern and other announcements from the Cathedral and Bro Deiniol


Almighty God, who inspired your bishop Deiniol to gather around him a community to live the common life: grant that we, who honour his memory, may work to build up the family of your Church in faith and hope and love; through Jesus Christ our Saviour. Amen.