minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

O'r Ddarllenfa


Y newyddion diweddaraf o Gadeirlan Deiniol Sant ym Mangor a Bro DeiniolY Sul hwn a'r wythnos o'n blaenau...


Adfent 2023

Ysgrifenna’r Is-Ddeon:

Mae tymor yr Adfent bron â chyrraedd, ac mae’n Sul yr Adfent eleni ar 3 Rhagfyr 2023. Mae hi’n rhyw deimlo fel y Nadolig eisoes yn rhai o siopau’r Stryd Fawr, ond mae tymor yr Adfent yn caniatáu amser cysegredig i ni baratoi ar gyfer gwir ddirgeledd yr Ŵyl, ac i fyfyrio ar arwyddocâd dyfodiad Duw i’n plith ar yr orig dywyllaf ac yn niniweidrwydd bregus baban Bethlehem.

Gwn y bydd dirgeledd ac ystyr y Nadolig a’r baban Iesu, sydd inni’n gwir a’n hunig hedd, ar flaen y meddwl eleni, wrth inni gynnal ein byd bregus a’i wyll mewn gweddi ger bron Duw.

Cynhelir ein Defod Hwyrol ar Sul yr Adfent yng ngolau cannwyll am 6.00pm ar 3 Rhagfyr. Bydd y Côr yn canu symudiadau agoriadol mawreddog Gwylnos Sergei Rachmaninoff, wrth i ni, mewn cerddoriaeth, carol, gair a gweddi, baratoi ar gyfer llewyrch datguddiadol ein “Duw gyda ni.”

Ymunwch â ni am 6.00pm ar Sul yr Adfent, a gwahoddwch eraill i ddod gyda chi am ennyd anghenus a phrydferth o fawl a gweddi. Gellir cadw sedd fan hyn.


Kenneth Leighton, cyfansoddwr cerddoriaeth Gosber y Sul hwn | the composer of the music at this Sunday's Evensong

Anrhegion Nadolig i’r Banc Bwyd

Y llynedd bu inni gasglu a lapio rhoddion heb fod yn fwyd fel anrhegion Nadolig i’r rhai sy’n defnyddio Banc Bwyd y Gadeirlan. Gwerthfawrogwyd yr anrhegion yn fawr a hoffem roi anrhegion eto eleni.

Mae oedolion sengl, yn enwedig dynion, yn aml yn cael eu hanwybyddu, felly rydym yn canolbwyntio ar roddion ar gyfer y grŵp hwn.

Mae awgrymiadau ar gyfer y math o eitemau a fyddai fwyaf defnyddiol i oedolion yn cynnwys: hetiau, sgarffiau, menig, teits a sanau trwchus, dillad isaf thermol, siwmperi / “fleece” cynnes; pethau ymolchi fel siampŵ, diaroglydd, hufen dwylo; dyddiaduron / llyfrau nodiadau bach sylfaenol, beiros, llyfrau pos, waledi. Gofynnwn i eitemau dillad fod yn newydd, ac i nwyddau ymolchi beidio a chynnwys raseli neu eitemau sy’n cynnwys alcohol, ac y gallent fod uwchlaw’r ystod sylfaenol o nwyddau i’w gwneud yn fwy arbennig.

Bydd tîm o stiwardiaid y Gadeirlan yn gweithio’n galed i lapio’r anrhegion, ond byddai rhoddion o fagiau anrhegion Nadolig canolig / mawr, papur lapio a thagiau anrheg yn cael eu gwerthfawrogi.

Hoffem gael rhoddion erbyn y Sul hwn. 26 Tachwedd, ac yn gynt na hynny os yn bosibl, i roi amser i’r anrhegion gael eu dosbarthu cyn y Nadolig.


Cinio Dewch a Rhannu

Cynhelir ein Cinio Dewch a Rhannu nesaf am 12.15pm, yn dilyn y Choral Holy Eucharist, ar 17 Rhagfyr.


Datganiadau Paned

Pob dydd Iau
11.15am am 45 munud
Paned a chacen o 10.45am

Ymunwch â ni i fwynhau’r perfformiadau cerddorol eithriadol hyn, o safon uchel ac yn rhad ac am ddim bob bore Iau.

30 Tachwedd | Alice Caldwell | Pibgorn


Buchedd Bangor

Mae’r rhifyn hwn o'n cylchgrawn yn gydymaith i dymor yr hydref. Fe geir ynddo gymysgedd o ddefnydd ysbrydol a gwybodaeth ymarferol am ein bywyd ar y cyd.


Cefnogaeth

Mae popeth sy’n digwydd yn y Gadeirlan a Bro Deiniol yn cael ei gynnal gan eich haelioni chi. Trwy roi rhodd, rydych yn ein helpu i barhau â’n gwaith hanfodol.


Tanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am O'r Ddarllenfa ac hysbysiadau eraill o'r Gadeirlan a Bro Deiniol


Hollalluog Dduw, a ysbrydolaist dy esgob Deiniol i gasglu o’i gwmpas gymuned o Gristnogion i gyd-fyw bywyd cytun; caniatâ i ni, sy’n anrhydeddu’r cof amdano, weithio i atgyfnerthu teulu dy Eglwys mewn ffydd, gobaith a chariad; trwy Iesu Grist ein Gwaredwr. Amen.
Cymraeg

From the Lectern


The latest news from Saint Deiniol's Cathedral in Bangor and the Ministry Area of Bro DeiniolThis Sunday and the week ahead...


Advent 2023

The Sub-Dean writes:

The season of Advent is almost up us, and Advent Sunday falls this year on 3 December 2023. It may feel like Christmas already in some of the High Street shops, but the season of Advent allows us hallowed time to prepare for the mystery of Christmas, and to ponder the significance of the coming of God into our midst at the darkest hour and in the vulnerability of the child of Bethlehem.

The mystery and meaning of Christmas and of the Christ child, who is our true and only peace, should be at the fore of our minds this year, as we hold our vulnerable, benighted world in prayer.

Our Evening Liturgy of Advent Sunday will take place by candlelight at 6.00pm on the evening of 3 December. The Choir will sing the majestic opening movements of Sergei Rachmaninoff’s Vespers, as we, in music, carol, sacred word and prayer, prepare for and ponder the revelatory light of “God with us”.

Please join us at 6.00pm on Advent Sunday, and please invite others to come along with you to a needful, beautiful time of worship and prayer. Seats can be reserved here.


Yr Hyb. Simon Fisher, pregethwr yn y Choral Holy Eucharist | The Ven. Simon Fisher, preacher at the Choral Holy Eucharist

Christmas gifts for the Cathedral Foodbank

Last year we gathered and gift-wrapped non-food donations as Christmas gifts for those who use the Cathedral Foodbank. The gifts were much appreciated and we would like to give gifts again this year.

Single adults, particularly men, are often overlooked, so we are concentrating on donations for this group.

Suggestions for the sort of items that would be most useful for adults include: hats, scarves, gloves, thick tights and socks, thermal underwear, warm jumpers / fleeces; toiletries such as shampoo, deodorant, hand cream; basic small diaries / notebooks, pens, puzzle books, wallets. We ask that clothing items are new, and that toiletries not include razors or items containing alcohol, and might be above the basic range if possible to make them more special.

A team of Cathedral stewards will work hard to wrap the gifts, but donations of medium / large Christmas gift bags, wrapping paper and gift tags would be appreciated.

We would like to have donations by this Sunday 26 November, and even earlier if possible, to give time for the gifts to be distributed before Christmas.


Bring and Share Lunch

Our next Bring & Share Lunch will take place at 12.15pm, following the Choral Holy Eucharist on 17 December.


Coffee-Break Recitals

Thursdays
11.15am for 45 minutes
Tea, coffee and cake from 10.45am

Join us to enjoy these exceptional, high-quality and free musical performances.

30 November | Alice Caldwell | Recorder


Buchedd Bangor

This edition of our magazine is a companion to the autumn. It offers a mixture of devotional material and practical knowledge about our life together.


Support

All that takes place at the Cathedral and Bro Deiniol, is sustained by your generosity. By making a donation, you help us to continue our essential work.


Subscribe to receive email notification of From the Lectern and other announcements from the Cathedral and Bro Deiniol


Almighty God, who inspired your bishop Deiniol to gather around him a community to live the common life: grant that we, who honour his memory, may work to build up the family of your Church in faith and hope and love; through Jesus Christ our Saviour. Amen.