minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Un o sesiynau Tarannon yn y Gadeirlan • One of Tarannon's events at the Cathedral
English

O'r Ddarllenfa


Y newyddion diweddaraf o Gadeirlan Deiniol Sant ym Mangor a Bro DeiniolY Sul hwn a'r wythnos o'n blaenau...


Tarannon
Gŵyl Cred a’r Celfyddydau

Ysgrifenna’r Is-Ddeon:

Bu’n gŵyl fach ni yma yn y Gadeirlan dros y dyddiau diwethaf yn destun llawenydd ac anogaeth fawr i mi. Nid yn unig y rhannwyd llawer o wybodaeth mewn darlithoedd a thrafodaethau; llawer o brydferthwch a gwirionedd mewn barddoniaeth, celfyddyd a chân; llawer o garedigrwydd a lletygarwch mewn sgwrs ac ymddiddan – ond daeth cymaint o’r hyn a gynigiwyd i’r amlwg fel mynegiant o’n bywyd ar y cyd yn y lle hwn, ac o’r bobl ddawnus iawn sy’n rhan o’n cymuned leol ac estynedig yn y Gadeirlan. Mwynhewch, da chi, y recordiadau YouTube o bopeth a gynigiwyd os nad oeddech yn gallu ymuno â ni wyneb yn wyneb. Rydym wedi dibynnu ar haelioni, caredigrwydd a gwaith caled cymaint o bobl o bob cwr o deulu’n Cadeirlan i sicrhau Tarannon lwyddiannus, ac rwy’n ddiolchgar iawn i bob un ohonynt.


Cymun dros yr Holl Eneidiau

Cynhelir ein Cymun Bendigaid ar Gân dros yr Holl Eneidiau eleni am 6.00pm nos Sul 5 Tachwedd. Gellir gosod enwau’r ymadawedig ar y ddalen yn y ddarllenfa yng nghefn y Gadeirlan.


Canon Mark Oakley

Mae’n Canon Lyfrgellydd yn rhannu gyda ni y newyddion am ddarlith yng Nghadeirlan Caer nos Fawrth yma 17 Hydref am 7.00pm gan y darlledwr, pregethwr a Darpar Ddeon Cadeirlan Southwark, Canon Mark Oakley. Ei destun yw “Barddoniaeth: Iaith Frodorol Ffydd”. Gellir prynu tocynnau o wefan Cadeirlan Caer.


Cinio Dewch a Rhannu

Cynhelir ein dau Ginio Dewch a Rhannu nesaf am 12.15pm, yn dilyn y Choral Holy Eucharist, ar 29 Hydref ac 17 Rhagfyr. Mae’n Cinio Dewch a Rhannu yn gyfle am sgwrs, difyrrwch, croeso a charedigrwydd. Gwahoddir pawb; ac os hoffech awgrymiadau am fwyd i’w ddwyn, siaradwch â Canon Jane Coutts.


Datganiadau Paned

Pob dydd Iau
11.15am am 45 munud
Paned a chacen o 10.45am

Ymunwch â ni i fwynhau’r perfformiadau cerddorol eithriadol hyn, o safon uchel ac yn rhad ac am ddim bob bore Iau.

19 Hydref | Daniel Pett | Fiola

26 Hydref | Swae’r Sopranos

2 Tachwedd | Martin Brown | Organ

9 Tachwedd | Callum Lee MacDonald | Corn Bariton

16 Tachwedd | Sebastian Wyss | Ffidl

23 Tachwedd | Tom Castle | Tenor

30 Tachwedd | Alice Caldwell | Pibgorn


Buchedd Bangor

Mae’r rhifyn hwn o'n cylchgrawn yn gydymaith i dymor yr hydref. Fe geir ynddo gymysgedd o ddefnydd ysbrydol a gwybodaeth ymarferol am ein bywyd ar y cyd.


Cefnogaeth

Mae popeth sy’n digwydd yn y Gadeirlan a Bro Deiniol yn cael ei gynnal gan eich haelioni chi. Trwy roi rhodd, rydych yn ein helpu i barhau â’n gwaith hanfodol.


Tanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am O'r Ddarllenfa ac hysbysiadau eraill o'r Gadeirlan a Bro Deiniol


Hollalluog Dduw, a ysbrydolaist dy esgob Deiniol i gasglu o’i gwmpas gymuned o Gristnogion i gyd-fyw bywyd cytun; caniatâ i ni, sy’n anrhydeddu’r cof amdano, weithio i atgyfnerthu teulu dy Eglwys mewn ffydd, gobaith a chariad; trwy Iesu Grist ein Gwaredwr. Amen.
Cymraeg

From the Lectern


The latest news from Saint Deiniol's Cathedral in Bangor and the Ministry Area of Bro DeiniolThis Sunday and the week ahead...


Tarannon
A Festival of Religion and the Arts

The Sub-Dean writes:

Our little festival here at the Cathedral over the past few days has been a source of great joy and encouragement for me. Not only was much knowledge imparted in lectures and disussion; much beauty and truth displayed in poetry, art and song; much kindness and hosspitality shown in conversation and conviviality – but such a great deal of what was offered emerged from our own common life in this place, and from the very gifted people who are part of our local and extended community at the Cathedral. Do, please, enjoy the YouTube recordings of all that was offered if you were unable to join us in person. We have depended on the generosity, kindness and hard work of so many people from across our Cathedral family to make a success of things at Tarannon, to all of whom I am very grateful.


Requiem for All Souls

Our Choral Holy Eucharist of Requiem for All Souls takes place this year at 6.00pm on Sunday 5 November. Names of the departed can be placed on the sheet at the lectern at the back of the Cathedral.


Canon Mark Oakley

Our Canon Librarian shares with us the news of a lecture at Chester Cathedral this coming Tuesday 17 October at 7.00pm by the broadcasteer, preacher and Dean-Elect of Southwark Cathedral, Canon Mark Oakley. Hs subject is “Poetry the Native Language of Faith”. Tickets can be bought from the Chester Cathedral website.


Bring and Share Lunch

Our next Bring & Share Lunches will take place at 12.15pm, following the Choral Holy Eucharists on 29 October and 17 December. Our Bring & Share Lunches are an opportunity for conversation, conviviality, welcome and kindness. All are invited; and if you would like suggestions about food to bring, please speak to Canon Jane Coutts.


Coffee-Break Recitals

Thursdays
11.15am for 45 minutes
Tea, coffee and cake from 10.45am

Join us to enjoy these exceptional, high-quality and free musical performances.

19 October | Daniel Pett | Viola

26 October | Soprano Extravaganza

2 November | Martin Brown | Organ

9 November | Callum Lee MacDonald | Baritone Horn

16 November | Sebastian Wyss | Violin

23 November | Tom Castle | Tenor

30 November | Alice Caldwell | Recorder


Buchedd Bangor

This edition of our magazine is a companion to the autumn. It offers a mixture of devotional material and practical knowledge about our life together.


Support

All that takes place at the Cathedral and Bro Deiniol, is sustained by your generosity. By making a donation, you help us to continue our essential work.


Subscribe to receive email notification of From the Lectern and other announcements from the Cathedral and Bro Deiniol


Almighty God, who inspired your bishop Deiniol to gather around him a community to live the common life: grant that we, who honour his memory, may work to build up the family of your Church in faith and hope and love; through Jesus Christ our Saviour. Amen.