minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

O'r Ddarllenfa


Y newyddion diweddaraf o Gadeirlan Deiniol Sant ym Mangor a Bro DeiniolY Sul hwn a'r wythnos o'n blaenau...


Y Parchg Josie Godfrey

Hyfryd yw croesawu i’n plith y penwythnos hwn ein Is-Ganon newydd, y Parchg Josie Godfrey, a ordeiniwyd gan yr Archesgob y penwythnos hwn yn y Gadeirlan. Bydd y Fam Josie yn dod yn wyneb cyfarwydd yn y Gadeirlan ac Eglwys y Groes wrth iddi wasanaethu ei churadiaeth tair blynedd gyda ni. Bydd y Canon Tracy Jones yn cymryd yr awenau fel goruchwyliwr y Fam Josie yn ystod y blynyddoedd ffurfiannol hyn. Cyflwynwch eich hun i’r Fam Josie, a rhowch groeso iddi yma.


Cyd-Bererinion Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor

Da oedd manteisio ar y cyfle a gafwyd gan Sul Gwaddol Ganol Haf yr wythnos diwethaf i lansio Cyd-Bererinion Cadeirlan Deiniol Sant. Mae llyfryn am y Cyd-Bererinion ar gael yn y Gadeirlan, ac arlein yma. Mynnwch gopi, a rhannwch newydd am y Cyd-Bererinion gyda’ch ffrindiau a’r rhai a allai ddymuno cefnogi ein bywyd ar y cyd yma yn y Gadeirlan.


Sul Gwaddol Ganol Haf

Mae’n diolch yn fawr i bawb a helpodd i wneud ein Sul Gwaddol Ganol Haf y penwythnos diwethaf yn ddiwrnod mor llawen. Roedd y cyfuniad o addoli, lletygarwch a cherddoriaeth yn arddangos llawer o’r hyn sy’n ein gwneud yn gymuned lewyrchus yma yn y Gadeirlan ac ym Mro Deiniol.


Ambiwlans St John Cymru

Diolch i bawb a gyfrannodd at apêl codi arian yr wythnos ddiwethaf, ac a gododd dros £250 i gefnogi gwaith Ambiwlans St John Cymru.


Cyfarfod Cynulledifaol

Cynhelir ein Cyfarfod Cynulleidfaol nesaf nos Iau 6 Gorffennaf am 6.30pm.


Buchedd Bangor

Mae’r rhifyn hwn o'n cylchgrawn yn gydymaith i Dymor y Pasg. Fe geir ynddo gymysgedd o ddefnydd ysbrydol a gwybodaeth ymarferol am ein bywyd ar y cyd.


Cefnogaeth

Mae popeth sy’n digwydd yn y Gadeirlan a Bro Deiniol yn cael ei gynnal gan eich haelioni chi. Trwy roi rhodd, rydych yn ein helpu i barhau â’n gwaith hanfodol.


Tanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am O'r Ddarllenfa ac hysbysiadau eraill o'r Gadeirlan a Bro Deiniol


Hollalluog Dduw, a ysbrydolaist dy esgob Deiniol i gasglu o’i gwmpas gymuned o Gristnogion i gyd-fyw bywyd cytun; caniatâ i ni, sy’n anrhydeddu’r cof amdano, weithio i atgyfnerthu teulu dy Eglwys mewn ffydd, gobaith a chariad; trwy Iesu Grist ein Gwaredwr. Amen.
Cymraeg

From the Lectern


The latest news from Saint Deiniol's Cathedral in Bangor and the Ministry Area of Bro DeiniolThis Sunday and the week ahead...


The Revd Josie Godfrey

It is wonderful to welcome into our midst this weekend our new Minor Canon, the Revd Josie Godfrey, ordained by the Archbishop this weekend at the Cathedral. Mother Josie will become a familiar face at the Cathedral and Eglwys y Groes as she serves her three-year curacy with us. Canon Tracy Jones will be taking the lead as Mother Josie’s supervisor during these formative years. Please introduce youself to Mother Josie, and do make her welcome here.


The Pilgrim-Friends of Saint Deiniol’s Cathedral in Bangor

It was good to take the opportunity afforded by last week’s Midsummer Foundation Sunday to launch the Pilgrim-Friends of Saint Deiniol’s Cathedral. A brochure about the Pilgrim-Friends is available at the Cathedral and online here. Please take one away with you, and share news of the Pilgrim-Friends with your friends and those who may wish to support our common life here at the Cathedral.


Midsummer Foundation Sunday

Thanks are due to all who helped to make last weekend’s Mid-Summer Foundation Sunday such a joyful day. The combinaiton of worship, hospitality and music-making showed much of what makes us a flourishing community here at the Cathedral and in Bro Deiniol.


St John Ambulance Cymru

Our thanks to all who contributed to last week’s fundraising appeal, which raised over £250 to support the work of St John Ambulance Cymru.


Congregational Meeting

Our next Congregational Meeting takes place on Thursday 6 July at 6.30pm.


Buchedd Bangor

This edition of our magazine is a companion to Eastertide. It offers a mixture of devotional material and practical knowledge about our life together.


Support

All that takes place at the Cathedral and Bro Deiniol, is sustained by your generosity. By making a donation, you help us to continue our essential work.


Subscribe to receive email notification of From the Lectern and other announcements from the Cathedral and Bro Deiniol


Almighty God, who inspired your bishop Deiniol to gather around him a community to live the common life: grant that we, who honour his memory, may work to build up the family of your Church in faith and hope and love; through Jesus Christ our Saviour. Amen.