minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

O'r Ddarllenfa


Y newyddion diweddaraf o Gadeirlan Deiniol Sant ym Mangor a Bro DeiniolY Sul hwn a'r wythnos o'n blaenau...


Josie Godfrey

Clas

Nos Lun am 6.30pm ar Zoom
Click here to join the Zoom

Datblygodd yr eglwys Geltaidd ganoloesol sefydliad nodedig, a elwid y clas – cymuned o glerigion yn cyd-fyw yn golegol o gylch eglwys, ac yn ymledu i bregethu a dysgu ledled ardal eang. Rydym yn benthyca’r term Clas fel teitl ar gyfer fforwm Zoom gyda’r nos, i roi cyfle inni ddysgu, trafod a myfyrio.

Mae dau sesiwn Clas o’n blaen dros y bythefnos nesaf.

15 Mai | Josie Godfrey

Cyfle i gwrdd â’n Curad newydd wrth iddi baratoi i adael Rhydychen a symud i Fangor ar gyfer ei hordeinio i’r Ddiaconiaeth ar 1 Gorffennaf ac i ymuno â theulu’r Gadeirlan a’r Ardal Weinidogaeth.

22 Mai | Deon Llandaf

Mae’r Tra Barchedig Richard Peers yn gyfaill i’r Gadeirlan ers iddo ymuno â ni yn bregethwr gwadd ar Ddygwyl Corpus Christi yn 2022, pan oedd yn Is-Ddeon Cadeirlan Christ Church yn Rhydychen. Ers hynny, mae wedi symud i fod yn Ddeon Llandaf. Byddwn yn siarad ag ef am ei fywyd a’i alwedigaeth, ac am genhadaeth y Gadeirlan y mae bellach yn ei harwain.


Br. Philip Bee yn ei arwisgo’n Nofydd

Brawd Philip Bee, nBBD

Ymestynnwn ein llongyfarchiadau gwresog i Philip Bee, aelod annwyl o gymuned ein Cadeirlan, a gafodd ei arwisgo’n Nofydd ym Metws y Bugail Da, Cymuned Grefyddol Anglicanaidd, y penwythnos hwn mewn gwasanaeth yn Nhreffynnon. Offrymwn iddo sicrwydd ein gweddïau wrth iddo geisio cyflawni ei addunedau a byw’r bywyd ar y cyd.


Cyfarfod Cynulledifaol

Cynhelir ein Cyfarfod Cynulleidfaol nesaf, gyda ffocws ar gyllid y Gadeirlan, nos Iau 6 Gorffennaf am 6.30pm.


Datganiadau Paned

Pob dydd Iau
11.15am am 45 munud
Paned a chacen o 10.45am

18 Mai | Robert Jones | Organ

Bydd Clerc Cabidwl y Gadeirlan ac organydd Eglwys Ein Harglwyddes a Sant Iago yn perfformio cerddoriaeth a ysgrifennwyd ar gyfer yr organ o ddyddiau Bach hyd heddiw.

25 Mai | Alys Bailey-Wood | Telyn

Yn ffefryn yn ein cyfres o ddatganiadau, y bydd yn ei chofio o berfformiadau’r Ceremony of Carols gan Britten, mae Alys yn gyn-fyfyriwr ym Mhrifysgol Bangor.

1 Mehefin | Alice Caldwell | Soprano

Mae Alice yn Ysgolhaig y Gân yng Nhôr y Gadeirlan tra’n astudio Sŵoleg yn y Brifysgol. Bydd Alice yn cyflwyno rhaglen sy’n canolbwyntio ar weithiau gan gyfansoddwyr y Baróc.


Buchedd Bangor

Mae’r rhifyn hwn o'n cylchgrawn yn gydymaith i Dymor y Pasg. Fe geir ynddo gymysgedd o ddefnydd ysbrydol a gwybodaeth ymarferol am ein bywyd ar y cyd.


Cefnogaeth

Mae popeth sy’n digwydd yn y Gadeirlan a Bro Deiniol yn cael ei gynnal gan eich haelioni chi. Trwy roi rhodd, rydych yn ein helpu i barhau â’n gwaith hanfodol.


Tanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am O'r Ddarllenfa ac hysbysiadau eraill o'r Gadeirlan a Bro Deiniol


Hollalluog Dduw, a ysbrydolaist dy esgob Deiniol i gasglu o’i gwmpas gymuned o Gristnogion i gyd-fyw bywyd cytun; caniatâ i ni, sy’n anrhydeddu’r cof amdano, weithio i atgyfnerthu teulu dy Eglwys mewn ffydd, gobaith a chariad; trwy Iesu Grist ein Gwaredwr. Amen.
Cymraeg

From the Lectern


The latest news from Saint Deiniol's Cathedral in Bangor and the Ministry Area of Bro DeiniolThis Sunday and the week ahead...


Richard Peers

Clas

Mondays at 6.30pm on Zoom
Click here to join the Zoom

The medieval Celtic church developed a distinctive institution, called the clas – a community of clergy living together collegially around a church, and spreading out to preach and teach across a wide area. We’ve borrowed the term Clas as the title for our evening Zoom forum that provides an opportunity to learn, discourse and reflect.

Two Clas sessions lie ahead of us during the coming fortnight.

15 May | Josie Godfrey

An opportunity to meet our new Curate as she prepares to leave Oxford and move to Bangor for her Ordination to the Diaconate on 1 July and to join our Cathedral and Ministry Area family.

22 May | Dean of Llandaff

The Very Revd Richard Peers is a friend of Saint Deiniol’s Cathedral, having joined us as our preacher at the Choral Holy Eucharist last Corpus Christi, when he was Sub-Dean of Christ Church Cathedral in Oxford. Since then, he has moved to be Dean of Llandaff. We’ll talk to him about his life and vocation, and about the mission of the Cathedral he now leads.


Br. Philip Bee and his companions from the Oratory of the Good Shepherd

Brother Philip Bee, nOGS

We offer our warmest congratulations to Philip Bee, a valued member of our Cathedral community, who was clothed as a Novice of the Oratory of the Good Shepherd, an Anglican Religious Community, this weekend at a service in Holywell. We offer Brother Philip the assurance of our prayers as he seeks to fulfil his vows and live the common life.


Congregational Meeting

Our next Congregational Meeting, with a focus on Cathedral finances, takes place on Thursday 6 July at 6.30pm.


Coffee-Break Recitals

Thursdays
11.15am for 45 minutes
Tea, coffee and cake from 10.45am

18 May | Robert Jones | Organ

Cathedral Chapter Clerk and organist at Our Lady & Saint James’s Church performs music written for the organ from the time of Bach to the present day.

25 May | Alys Bailey-Wood | Harp

A favourite at our recital series, whom many will remember her from performances of Britten’s Ceremony of Carols, Alys is an alumna of Bangor University.

1 June | Alice Caldwell | Soprano

Alice is one of the Cathedral’s Choral Scholars and a student of Zoology at the University. Alice will present a programme that focuses on works by composers of the Baroque period.


Buchedd Bangor

This edition of our magazine is a companion to Eastertide. It offers a mixture of devotional material and practical knowledge about our life together.


Support

All that takes place at the Cathedral and Bro Deiniol, is sustained by your generosity. By making a donation, you help us to continue our essential work.


Subscribe to receive email notification of From the Lectern and other announcements from the Cathedral and Bro Deiniol


Almighty God, who inspired your bishop Deiniol to gather around him a community to live the common life: grant that we, who honour his memory, may work to build up the family of your Church in faith and hope and love; through Jesus Christ our Saviour. Amen.