minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Gosber ar Gân â Diolchgarwch am Jiwbilî Platinwm Ei Mawrhydi Y Frenhines | Choral Evensong in Thanksgiving for Her Majesty The Queen’s Platinum Jubilee
English

O'r Ddarllenfa


Y newyddion diweddaraf o Gadeirlan Deiniol Sant ym Mangor a Bro Deiniol


Hysbys wythnosol


Yng Ngosber y Jiwbili

Piano newydd

Rydym yn falch inni’n ddiweddar gael cyfle i brynu piano newydd am bris gostyngedig. 

Wedi ei wneuthur gan gwmni Bechstein yn 1878 a’i adfer dros yr wythnosau diwethaf gan gwmni lleol Pianos Cymru, bydd yn cynnig offeryn o safon uchel ar gyfer ein datganiadau, ein haddoliad a’n digwyddiadau cerddorol ehangach. 

Ceir bendithio’r piano ar ddiwedd y gwasanaeth heddiw.

Sanctaidd Dduw, y bu i’th was Moses orchymyn seinio’r cyrn gwlad uwch offrwm yr ebyrth, y bu i blant Israel ewyllysio moliant i’th enw ag utgyrn a symbalau, yr un y cydseinia tyrfa llu’r nefol dy fawl, ac y’th glodforir gan symud mudan y galaethau; er mwyn i’n cerdd yn y deml hon deilyngu’th fawredd, W bendithia’r piano hwn, fel y bydd i’w gerddoriaeth gynnig inni gipolwg ar dy harddwch, a bod i ni yn rhagflas o’th nefolion lle na fydd na swn na distawrwydd, ond un beroriaeth gyfartal dy ogoniant; trwy’r hwn sy’n eistedd ar ddeulaw dy anrhydedd, hyd yn oed Iesu Grist ein Gwaredwr Dyrchafedig. Amen.

Vivat Regina!

Dydd Sadwrn 11 Mehefin am 7.30pm

Ar ddydd Sadwrn 11 Mehefin am 7.30pm, bydd Côr y Gadeirlan yn cyflwyno cyngerdd sy’n cynnwys gweithiau “brenhinol” gan Handel, Parry, Walton a Mathias. 

Cafwyd blas o safon arbennig y canu yn y Gosber ar Gân mewn Diolchgarwch am y Jiwbilî nos Iau dwethaf, a cheir mwy o ganu gwych yma. 

Mae manylion llawn ar dudalen 45 yn Buchedd Bangor; a cheir tocynnau ar werth yma.


My Place

Dydd Sadwrn 18 Mehefin am 7.30pm

Cynhyrchiad dramatig gan gwmni theatr Riding Lights, yw “My Place” sy’n archwilio bywydau pedwar person ifanc heb le i alw yn gartref. 

Dilynwn hwy drwy gartrefi gwahanol, drwy’r gyfundrefn gyfreithiol, a thrwy fyrlwm eu bywydau bregus. 

Mae teithiau rhyfeddol y plant bywiog, dyfeisgar hyn yn datblygu trwy stori a chân, gan ofyn inni ystyried pa le a allai fod i ni yn eu bywydau nhw. 

Ceir tocynnau arlein yma neu gan Naomi am £10.


Wedi Gosber y Jiwbili

Lleisiau Plant dros Wcráin ac Expo Gwirfoddolwyr

Braf yr wythnos ddiwethaf oedd croesawu plant o ysgolion lleol, ynghyd â’u rhieni a’u hathrawon, i’r Gadeirlan i ganu yn ein cyngerdd codi arian i’r Wcráin. Hyfryd hefyd oedd gweld cymaint o elusennau lleol ac achosion da yn cael eu cynrychioli yn yr Expo Gwirfoddolwyr ddydd Sadwrn. Diolch yn fawr i bawb o dîm y Gadeirlan a gefnogodd y digwyddiadau hyn.


Clas ar Zoom

Dydd Llun 6 Mehefin am 6.30pm

Mae’r dylunydd dodrefn o fri rhyngwladol, Luke Hughes, sy’n gweithio ar ddodrefn Corff yr Eglwys newydd ar gyfer y Gadeirlan, yn ymuno â ni i fyfyrio ar ei grefft aci sgwrsio am ein gynlluniau yn y Gadeirlan.


Datganiadau Paned

Pob dydd Iau
11.15am am 45 munud
Paned a chacen o 10.45am

9 Mehefin | Francesca Hook | Soprano

Mae Francesca ar hyn o bryd yn fyfyrwraig MA mewn Cerddoriaeth ac Addysg ym Mhrifysgol Bangor ac wedi canu gyda Chôr y Gadeirlan. Bydd yn cyflwyno datganiad o weithiau o’r llwyfan a’r sgrîn.

16 Mehefin | Alice Caldwell | Recorder Baroc

Mae Alice Caldwell yn un o Ysgolheigion y Gân y Gadeirlan. Yn ei datganiad, bydd yn perfformio ystod eang o gyfansoddiadau recorder Baróc gan gyfansoddwyr megis Handel, Telemann a Sammartini.


Buchedd Bangor

Trydydd rhifyn cylchgrawn newydd Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor

Mae’r rhifyn hwn yn gydymaith i’r cyfnod tan ddiwedd Mehefin. Fe geir ynddo gymysgedd o ddefnydd ysbrydol a gwybodaeth ymarferol am ein bywyd ar y cyd.

Cliciwch ar y llun uchod i ddarllen copi.

Y bwriad yw cyhoeddi pum rhifyn o Buchedd Bangor dros y flwyddyn, a phob un yn cyd-fynd â chyfnod penodol ym mywyd addoli’r Gadeirlan, ac â chyfres o bregethau ar fore Sul i’n tywys drwy’r cyfnod hwnnw.

Ewch â chopi i eraill fel cyflwyniad i fywyd a bwrlwm y Gadeirlan.


Cefnogaeth

Mae popeth sy’n digwydd yn y Gadeirlan a Bro Deiniol yn cael ei gynnal gan eich haelioni chi. Trwy roi rhodd, rydych yn ein helpu i barhau â’n gwaith hanfodol.


Tanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am O'r Ddarllenfa ac hysbysiadau eraill o'r Gadeirlan a Bro Deiniol


Hollalluog Dduw, a ysbrydolaist dy esgob Deiniol i gasglu o’i gwmpas gymuned o Gristnogion i gyd-fyw bywyd cytun; caniatâ i ni, sy’n anrhydeddu’r cof amdano, weithio i atgyfnerthu teulu dy Eglwys mewn ffydd, gobaith a chariad; trwy Iesu Grist ein Gwaredwr. Amen.
Cymraeg

From the Lectern


The latest news from Saint Deiniol's Cathedral in Bangor and the Ministry Area of Bro Deiniol


Weekly notices


At the Jubilee Evensong

New piano

We were fortunate recently to be able to purchase a new piano at a discounted price. 

Made by Bechstein in 1878 and restored over the past few weeks by the local company, Pianos Company, it offers us a high quality instrument for our recitals, worship and wider musical events. 

The piano will be blessed at the end of the service on Sunday.

Holy God, who through your servant Moses commanded that trumpets be made to be sounded over the sacrifices offered to your name, who through the children of Israel willed that your praise be sung with harps and cymbals, whom choirs of angels join together to offer their lays, and whom galaxies hymn by the quietude of their celestial movement; that our music in this temple may rise more worthily to your majesty, W bless this piano; may its music offer unto us glimpses of your beauty, and be for us a foretaste of that your heaven where there shall be neither noise nor silence, but the one equal music of your glory; through the one seated with you on the throne of honour, even Jesus Christ our Ascended Saviour. Amen.

Vivat Regina!

Saturday 11 June at 7.30pm

The Cathedral Choir presents a concert featuring “royal” works by Handel, Parry, Walton and Mathias. 

Those present at the Evensong in Thansgiving for the Jubilee this past Thursday will have had a foretaste of the excellent quality of the music to be performed. 

There are full details on page 45 of Buchedd Bangor; and tickets can be bought here.


My Place

Saturday 18 June at 7.30pm

“My Place” is a dramatic production by Riding Lights Theatre Company that explores the journeys of four young people with no place to call home. 

Bounced between social workers and different homes, defined by immigration documents and court reports, mistrusted and mistreated, can they find somewhere to be themselves? 

The remarkable journeys of these lively, resourceful children unfold through story and song, asking us to consider what place we might have in their lives. 

Tickets are available online here or from Naomi for £10.


At the Jubilee Evensong

Clas on Zoom

Monday 6 June at 6.30pm

The furniture designer of international standing, Luke Hughes, who is working on new Nave furniture for the Cathedral, joins us to reflect on his craft and the talk about plans at the Cathedral.


Coffee-break Recitals

Thursdays
11.15am for 45 minutes
Tea, coffee and cake from 10.45am

9 June | Francesca Hook | Soprano

Francesca is currently an MA in Music and Education student at Bangor University and has sung with the Cathedral Choir. Francesca will present a recital of works from the stage and screen.

16 June | Alice Caldwell | Baroque Recorder

Alice Caldwell is one of the Choral Scholars at the Cathedral. In her recital, she will be performing a wide range of Baroque recorder pieces by composers including Handel, Telemann and Sammartini.


Buchedd Bangor

The third edition of Saint Deiniol’s Cathedral in Bangor's new magazine

This third edition is a companion to the period to the end of June. It offers a mixture of devotional material and practical knowledge about our life together.

Click on the image above to read a copy.

The intention is to publish five issues of Buchedd Bangor over the course of the year, each coinciding with a specific period in the Cathedral’s worshipping life, and complementing a series of Sunday morning sermons that will guide us through each period.


Support

All that takes place at the Cathedral and Bro Deiniol, is sustained by your generosity. By making a donation, you help us to continue our essential work.


Subscribe to receive email notification of From the Lectern and other announcements from the Cathedral and Bro Deiniol


Almighty God, who inspired your bishop Deiniol to gather around him a community to live the common life: grant that we, who honour his memory, may work to build up the family of your Church in faith and hope and love; through Jesus Christ our Saviour. Amen.