minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
“Christus mansionem benedicat” | “Bendithied Crist y cartref hwn” | “May Christ bless this house”
English

O'r Ddarllenfa


Y newyddion diweddaraf o Gadeirlan Deiniol Sant ym Mangor a Bro Deiniol

Ceir llythyr 22 Rhagfyr 2021 oddi wrth yr Is-Ddeon yma

Hysbys wythnosol

Defod Sancteiddrwydd 

Llithoedd a Charolau’r Ystwyll yng Ngolau Cannwyll
Dydd Sul 9 Ionawr am 5.30pm

Byddwn yn ymgynnull y nos Sul hwn i addoli Duw yng Nghrist Iesu, sydd inni’n sancteiddrwydd perffaith.

Mae’n sancteiddrwydd a welodd y Doethion yn eu mysg ym Methlehem – y diweddar-ddyfodiaid hynny i’r Preseb, ond a ddysgasant yno, dan arweiniad y seren, gynrychiolaeth o ddoethineb yr holl fyd ymgrymu ger bron sancteiddrwydd Crist.

Mae traddodiad sanctaidd yn cysylltu dau amlygiad arall â’r amlygiad i’r Doethion: bedydd Crist yn Afon Iorddonen, pan y caiff ei alwedigaeth ddwyfol ei chyhoeddi a’i deall; a’i droad o ddŵr yn win yng Nghana – y cyntaf o’i arwyddion o Greadigaeth Newydd Duw.

Ac felly, y Sul hwn, awn ar daith i Fethlehem, i ddyfroedd yr Iorddonen, ac i’r wledd briodas yng Nghana Galilea, yno i weld ac addoli’r sancteiddrwydd a amlygir i ni yn Iesu Grist, Duw gyda ni.

Hwn yw’r olaf o’n tair defod draddodiadol, dirdynnol a cherddorol ar nos Sul yn ystod cyfnod y Nadolig. Dewch yn llu – bu’r ddwy ddefod flaenorol yn wych.


Maes parcio

Mae trwyddedau ar gyfer parcio yn ystod yr wythnos ym maes parcio’r Gadeirlan yn 2022 ar gael wedi gwasanaethau’r Sul. Gofynnir am rodd. Nid oes angen trwyddedau i barcio ar ddydd Sul nes bydd rhybudd pellach.


Gosber ar Gân

Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, ailgyflwynwyd Gosber ar Gân fel gwasanaeth dwyieithog ar ddydd Sul am 3.30pm ac ar ddydd Iau am 5.30pm. Rydyn ni wrth ein bodd y byddwn ni, o fis Chwefror ymlaen, hefyd yn gallu offrymu Gosber ar Gân ar ddydd Mawrth am 5.30pm. Cefnogwch y gwasanaethau hyn gyda’ch presenoldeb. Mae’r Gosber ar Gân hefyd yn wasanaeth rhagorol i ddod â ffrind iddo, gan gloriannu cynifer o elfennau cyfoethog ein traddodiad Anglicanaidd.


Ceremony of Carols 

Benjamin Britten | Côr y Gadeirlan
Dydd Sadwrn 29 Ionawr am 5.30pm

Dewch i glywed lleisiau uchaf Côr y Gadeirlan mewn perfformiad ddirdynnol yng ngolau cannwyll o gylch rhyfeddol carolau a gweithiau eraill Benjamin Britten – y ffordd berffaith i ddod â Thymor y Nadolig i ben. Bydd Alys Bailey-Wood yn canu’r delyn. Tocynnau (£10 / £5 / plant yn rhad ac am ddim) ar gael ar y drws.


Yr wythnos o'n blaenau

Yn ddyddiol, Llun i Sadwrn

11am-3pm
Cadeirlan ar agor i bawb

12.30pm
Cymun Bendigaid | Holy Eucharist

Dydd Iau

5.30pm
Gosber ar Gân | Choral Evensong

Ymatebion | Responses, Spicer

yn C leiaf | in C minor, Dyson

Coventry Carol, Shaw

Interlude on the Coventry Carol, W. S. Lloyd Webber

Dydd Sul 16 Ionawr | Pedwerydd Sul wedi’r Nadolig

8.15am
Holy Eucharist

9.15am
Cymun Bendigaid ar Gân

Yr Is-Ddeon yn pregethu

Mi glywais lais yr Iesu’n dweud, “Kingsfold”

Yr Offeren Glyn Rhosyn, Wynn Jones

A ddoi di i’m dilyn i, “Kelvingrove”

Yr Alwad, Vaughan Williams

O Iesu, mi addewais, “Wolvercote”

Offertoire “l’Eclatante”, Corrette

11am
Choral Holy Eucharist

The Sub-Dean preaching

I heard the voice of Jesus say, “Kingsfold”

Spatzenmesse, Mozart

Will you come and follow me, “Kelvingrove”

Ave Verum, Mozart

O Jesus, I have promised, “Wolvercote” 

Toccata, Dubois

3.30pm
Gosber ar Gân | Choral Evensong

Ymatebion | Responses, Spicer

yn G | in G (ATB), Sumsion

There is no Rose, Britten

An Interlude, Darke


Buchedd Bangor

MaeCylchgrawn newydd Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor

Mae’r rhifyn cyntaf yn gydymaith i’r cyfnod o Sul yr Adfent (28 Tachwedd) tan ddiwedd tymor y Nadolig ar Ŵyl Fair y Canhwyllau (30 Ionawr). Fe geir ynddo gymysgedd o ddefnydd ysbrydol a gwybodaeth ymarferol am ein bywyd ar y cyd.

Cliciwch ar y llun uchod i ddarllen copi.

Y bwriad yw cyhoeddi pum rhifyn o Buchedd Bangor dros y flwyddyn, a phob un yn cyd-fynd â chyfnod penodol ym mywyd addoli’r Gadeirlan, ac â chyfres o bregethau ar fore Sul i’n tywys drwy’r cyfnod hwnnw.

Ewch â chopi i eraill fel cyflwyniad i fywyd a bwrlwm y Gadeirlan.


Cefnogaeth

Mae popeth sy’n digwydd yn y Gadeirlan a Bro Deiniol yn cael ei gynnal gan eich haelioni chi. Trwy roi rhodd, rydych yn ein helpu i barhau â’n gwaith hanfodol.


Tanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am O'r Ddarllenfa ac hysbysiadau eraill o'r Gadeirlan a Bro Deiniol


Hollalluog Dduw, a ysbrydolaist dy esgob Deiniol i gasglu o’i gwmpas gymuned o Gristnogion i gyd-fyw bywyd cytun; caniatâ i ni, sy’n anrhydeddu’r cof amdano, weithio i atgyfnerthu teulu dy Eglwys mewn ffydd, gobaith a chariad; trwy Iesu Grist ein Gwaredwr. Amen.
Cymraeg

From the Lectern


The latest news from Saint Deiniol's Cathedral in Bangor and the Ministry Area of Bro Deiniol

The 22 December 2021 letter from the Sub-Dean can be read hereWeekly notices

A Ceremony of Holiness

Epiphany Lessons and Carols by Candlelight
Sunday 9 January at 5.30pm

We will gather this Sunday evening to worship God in Christ Jesus, who is for us perfect holiness.

It is a holiness that the Magi saw in Bethlehem – those late-comers to the Crib, but whose eventual arrival, guided by the star, allowed Christ’s holiness to be revealed to representatives of the wisdom of the whole world.

Holy tradition associates two other manifestations with the manifestation to the Magi: Christ’s baptism in the River Jordan, when his divine calling was proclaimed and understood; and his turning of water into wine at Cana – the first of his signs of God’s New Heaven and New Earth.

And so, this Sunday evening, we will spend time at Bethlehem, at the Jordan, and at Cana of Galilee, there to see and worship the holiness made manifest to us in Jesus Christ, God with us.

This is the last of our three traditional, atmospheric and musically-rich carol ceremonies. Please make every effort to attend – the previous two ceremonies have been wonderful.


Car park

Weekday Cathedral car parking permits for 2022 will be available from the Cathedral team at Sunday services. A donation is requested. No permits are required to park on Sundays until further notice.


Choral Evensong

The last few months have seen the reintroduction of Choral Evensong as a bilingual service on Sundays at 3.30pm and on Thursdays at 5.30pm. We’re delighted that, from February onwards, we will also be able to offer Choral Evensong on Tuesdays at 5.30pm. Please support these services with your presence. Choral Evensong is also an excellent service to which to bring a friend along, contining as it does much of the richness of our Anglican tradition.


Ceremony of Carols

Benjamin Britten | The Cathedral Choir
Saturday 29 January at 7.30pm

Come to hear the upper voices of the Cathedral Choir in an atmospheric, candle-lit performance of Benjamin Britten’s wonderful cycle of carols and other works – the perfect way to bring Christmastide to a close. Tickets, on the door: £10 / £5 / children free.


This week

Daily from Monday to Saturday

11am-3pm
Cathedral open to all

12.30pm
Cymun Bendigaid | Holy Eucharist

Thursday

5.30pm
Gosber ar Gân | Choral Evensong

Ymatebion | Responses, Spicer

yn C leiaf | in C minor, Dyson

Coventry Carol, Shaw

Interlude on the Coventry Carol, W. S. Lloyd Webber

Sunday 16 January | Fourth Sunday after Christmas

8.15am
Holy Eucharist

9.15am
Cymun Bendigaid ar Gân

Yr Is-Ddeon yn pregethu

Mi glywais lais yr Iesu’n dweud, “Kingsfold”

Yr Offeren Glyn Rhosyn, Wynn Jones

A ddoi di i’m dilyn i, “Kelvingrove”

Yr Alwad, Vaughan Williams

O Iesu, mi addewais, “Wolvercote”

Offertoire “l’Eclatante”, Corrette

11am
Choral Holy Eucharist

The Sub-Dean preaching

I heard the voice of Jesus say, “Kingsfold”

Spatzenmesse, Mozart

Will you come and follow me, “Kelvingrove”

Ave Verum, Mozart

O Jesus, I have promised, “Wolvercote”

Toccata, Dubois

3.30pm
Gosber ar Gân | Choral Evensong

Ymatebion | Responses, Spicer

yn G | in G (ATB), Sumsion

There is no Rose, Britten

An Interlude, Darke


Buchedd Bangor

The new magazine of Saint Deiniol’s Cathedral in Bangor

This first edition is a companion to the period from Advent Sunday (28 November) until the end of Christmastide on Candlemas Day (30 January). It offers a mixture of devotional material and practical knowledge about our life together.

Click on the image above to read a copy.

The intention is to publish five issues of Buchedd Bangor over the course of the year, each coinciding with a specific period in the Cathedral’s worshipping life, and complementing a series of Sunday morning sermons that will guide us through each period.


Support

All that takes place at the Cathedral and Bro Deiniol, is sustained by your generosity. By making a donation, you help us to continue our essential work.


Subscribe to receive email notification of From the Lectern and other announcements from the Cathedral and Bro Deiniol


Almighty God, who inspired your bishop Deiniol to gather around him a community to live the common life: grant that we, who honour his memory, may work to build up the family of your Church in faith and hope and love; through Jesus Christ our Saviour. Amen.