minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Ffigyrau newydd y Preseb yn disgwyl dyfodiad y Baban Iesu | The new Crib figures awaiting the Christ Child
English

O'r Ddarllenfa


Y newyddion diweddaraf o Gadeirlan Deiniol Sant ym Mangor a Bro Deiniol

Ceir llythyr 22 Rhagfyr 2021 oddi wrth yr Is-Ddeon yma

O adroddiad ITV News diweddaraf

Hysbys wythnosol


Y Côr ar y teledu

Roedd eitem hyfryd a chalonogol ar raglen newyddion nosweithiol ITV Wales neithiwr ar dwf ein Côr.

Gallwch ei wylio eto yma. Mae'r adroddiad ei hun yn dechrau tua 20.30 munud i mewn i'r rhaglen, ac mae'r Côr yn canu i ddweddu'r rhaglen o 27.30 munud i mewn.


Defodau’r Nadolig

Mae’n defodau litwrgaidd ar Noswyl y Nadolig, Dydd y Nadolig a Gŵyl Steffan fel a ganlyn. Ymunwch â ni i ddathlu Duw gyda ni dros y byddiau neilltuol hyn.

Noswyl y Nadolig | 24 Rhagfyr

11.00pm
Carolau | Carols
11.30pm
Cymun Bendigaid ar Gân | Choral Holy Eucharist

Dydd Nadolig | 25 Rhagfyr

8.15am
Holy Eucharist
9.15am
Cymun Bendigaid ar Gân
11.00am
Choral Holy Eucharist

Gŵyl Steffan | 26 Rhagfyr

8.15am
Holy Eucharist
9.15am
Cymun Bendigaid ar Gân
11.00am
Choral Holy Eucharist


Diolch

Mae ein dyled yn fawr i bawb a fydd yn cyfrannu at ein dathliadau dros y dyddiau nesaf, ac a fu eisioes yn gymorth inni wrth gadw Adfent sanctaidd a gwyliadwrus yn ystod mis Rhagfyr. Mae cyfraniad y Côr wedi bod yn neilltuol, gan ategu gwaith trefnwyr blodau, gweision bwrdd yr allor, stiwardiaid, croesawyr, clerigion cynorthwyol ac aelodau o tîm gweinidogaeth. Diolch o galon i bawb.


Maes parcio

Bydd trwyddedau ar gyfer parcio yn ystod yr wythnos ym maes parcio’r Gadeirlan yn 2022 ar gael gan dîm y Gadeirlan wedi gwasanaethau’r Sul o ddydd Sul 9 Ionawr 2022. Gofynnir am rodd. Yn y cyfamser, nid oes angen trwyddedau ar gyfer parcio yn y maes parcio ar unrhyw adeg; ac ni fydd angen trwyddedau i barcio ar ddydd Sul nes bydd rhybudd pellach.


Defod Sancteiddrwydd

Llithoedd a Charolau’r Ystwyll yng Ngolau Cannwyll
Dydd Sul 9 Ionawr
5.30pm

Yr olaf o’n tair defod draddodiadol, dirdynnol a cherddorol ar nos Sul yn ystod cyfnod y Nadolig. Bydd y ddefod ddwyieithog hon, yng ngolau cannwyll, yn ein gwahodd i fyfyrio ar y sancteiddrwydd a welwn yng Nghrist, ac y’n gelwir ninnau i’w feithrin yn ein calonnau. Mae’r ddefod yn rhad ac am ddim i fynychu, gyda rhoddion yn cael eu gwahodd tuag at ein Apêl Nadolig.


Buchedd Bangor

MaeCylchgrawn newydd Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor

Mae’r rhifyn cyntaf yn gydymaith i’r cyfnod o Sul yr Adfent (28 Tachwedd) tan ddiwedd tymor y Nadolig ar Ŵyl Fair y Canhwyllau (30 Ionawr). Fe geir ynddo gymysgedd o ddefnydd ysbrydol a gwybodaeth ymarferol am ein bywyd ar y cyd.

Cliciwch ar y llun uchod i ddarllen copi.

Y bwriad yw cyhoeddi pum rhifyn o Buchedd Bangor dros y flwyddyn, a phob un yn cyd-fynd â chyfnod penodol ym mywyd addoli’r Gadeirlan, ac â chyfres o bregethau ar fore Sul i’n tywys drwy’r cyfnod hwnnw.

Ewch â chopi i eraill fel cyflwyniad i fywyd a bwrlwm y Gadeirlan.


Cefnogaeth

Mae popeth sy’n digwydd yn y Gadeirlan a Bro Deiniol yn cael ei gynnal gan eich haelioni chi. Trwy roi rhodd, rydych yn ein helpu i barhau â’n gwaith hanfodol.


Tanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am O'r Ddarllenfa ac hysbysiadau eraill o'r Gadeirlan a Bro Deiniol


Hollalluog Dduw, a ysbrydolaist dy esgob Deiniol i gasglu o’i gwmpas gymuned o Gristnogion i gyd-fyw bywyd cytun; caniatâ i ni, sy’n anrhydeddu’r cof amdano, weithio i atgyfnerthu teulu dy Eglwys mewn ffydd, gobaith a chariad; trwy Iesu Grist ein Gwaredwr. Amen.
Cymraeg

From the Lectern


The latest news from Saint Deiniol's Cathedral in Bangor and the Ministry Area of Bro Deiniol

The 22 December 2021 letter from the Sub-Dean can be read hereFrom the recent ITV News report

Weekly notices


The Choir on TV

There was a wonderful and encouraging item on ITV Wales's evening news programme last night on the growth of our Choir.

You can watch it again here. The report itself begins about 20.30 minutes into the programme, and the Choir sings out the programme from 27.30 minutes in.


Christmas observances

Our liturgical observances on Christmas Eve, Christmas Day and Saint Stephen’s Day (the Sunday after Christmas Day) are as follows. Please join us to celebrate God with us over these significant days.

Christmas Eve | 24 December

11.00pm
Carolau | Carols
11.30pm
Cymun Bendigaid ar Gân | Choral Holy Eucharist

Christmas Eve | 25 December

8.15am
Holy Eucharist
9.15am
Cymun Bendigaid ar Gân
11.00am
Choral Holy Eucharist

Saint Stephen’s Day | 26 December

8.15am
Holy Eucharist
9.15am
Cymun Bendigaid ar Gân
11.00am
Choral Holy Eucharist


Thanks

We owe a huge debt of thanks to all who will contribute to our celebrations over coming days, and who have already played their part in our keeping of a holy and watchful Advent during December. The contribution of the Choir has been notable, sitting alongside the work of flower arrangers, altar-table servers, stewards, welcomers, assisting clergy and members of the ministry team. Our heartfelt thanks to all.


Car park

Cathedral weekday car parking permits for 2022 will be available from the Cathedral team at Sunday services from 9 January 2022. A donation is requested. In the meantime, no permits are required for parking in the Cathedral car park at any time; and no permits will be required to park on Sundays until further notice.


A Ceremony of Holiness

Epiphany Lessons and Carols by Candlelight
Sunday 9 January
5.30pm

The last of our three traditional, atmospheric and musically-rich ceremonies on a Sunday evening during the Christmas period. This bilingual, candle-lit ceremony will invite us to attend to the holiness that we see in Christ, and that we are called to nurture in our hearts. The ceremony is free to attend, with donations invited towards our Christmas Appeal.


Buchedd Bangor

The new magazine of Saint Deiniol’s Cathedral in Bangor

This first edition is a companion to the period from Advent Sunday (28 November) until the end of Christmastide on Candlemas Day (30 January). It offers a mixture of devotional material and practical knowledge about our life together.

Click on the image above to read a copy.

The intention is to publish five issues of Buchedd Bangor over the course of the year, each coinciding with a specific period in the Cathedral’s worshipping life, and complementing a series of Sunday morning sermons that will guide us through each period.


Support

All that takes place at the Cathedral and Bro Deiniol, is sustained by your generosity. By making a donation, you help us to continue our essential work.


Subscribe to receive email notification of From the Lectern and other announcements from the Cathedral and Bro Deiniol


Almighty God, who inspired your bishop Deiniol to gather around him a community to live the common life: grant that we, who honour his memory, may work to build up the family of your Church in faith and hope and love; through Jesus Christ our Saviour. Amen.