minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
English

O'r Ddarllenfa


Y newyddion diweddaraf o Gadeirlan Deiniol Sant ym Mangor a Bro DeiniolY Sul hwn a'r wythnos o'n blaenau...


Sialc ar gyfer ein cartrefi

Fel y daeth y Doethion i’r Stabl ym Methlehem, cartref dros dro’r Teulu Sanctaidd, gan ganfod ynd fendith amhisiadwy, felly mae’n draddodiadol inni weddïo am fendithion Duw ar ein cartrefi yn ystod wythnos Gŵyl yr Ystwyll ac ar drothwy’r Flwyddyn Newydd.

Er mwyn ein helpu i wneud hyn, caiff sialc ei fendithio – arwydd ein bod ni’n llwch y llawr, ond wedi’n galw i undeb â Christ.

Bendithia, O Dduw, y creadur hwn o sialc i’w wneud yn ddyrchafol inni. Caniatâ y bydd i ni sy’n ei ddefnyddio mewn ffydd, a chydag ef yn arysgrifio ar fynedfa ein cartrefi enwau dy Ddoethion bendigedig, Caspar, Melchior a Balthasar, trwy rinweddau Goleuni’r byd, drigo dan gysgod dy adain ac yn llannerch dy gariad holl ddyddiau’n bywyd; trwy’r un Iesu Grist ein Gwaredwr. Amen.

Rydyn ni’n defnyddio’r sialc i arysgrifio llythrennau, rhifau, seren a chroesau uwchlaw neu wrth ymyl ein trothwy. Mae’r rhifau yn nodi’r Flwyddyn Newydd, a’r llythrennau yw llythrennau cyntaf enwau’r Doethion a thalfyriad o’r erfyniad Lladin “Christus mansionem benedicat,” “Bendithied Crist y cartref hwn.”

Ewch â sialc gyda chi heddiw, a gweddïwch y geiriau byr hynny ar ôl arysgrifio’ch trothwy fel a ganlyn:

2 0 * C + M + B + 2 4


Y Plygain

Cynhelir gwasanaeth traddodiadol y Plygain, pan y ceir yr Hwyrol Weddi a y daw cantorion gwirfoddol lleol i ganu carolau Nadolig Cymraeg hynafol, yn y Gadeirlan ar nos Wener 19 Ionawr am 7.00pm.Buchedd Bangor

Darllenwch y rhifyn diweddaraf o Fuchedd Bangor, cylchgrawn Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor.


Cefnogaeth

Mae popeth sy’n digwydd yn y Gadeirlan a Bro Deiniol yn cael ei gynnal gan eich haelioni chi. Trwy roi rhodd, rydych yn ein helpu i barhau â’n gwaith hanfodol.


Tanysgrifiwch i dderbyn hysbys ar e-bost am O'r Ddarllenfa ac hysbysiadau eraill o'r Gadeirlan a Bro Deiniol


Hollalluog Dduw, a ysbrydolaist dy esgob Deiniol i gasglu o’i gwmpas gymuned o Gristnogion i gyd-fyw bywyd cytun; caniatâ i ni, sy’n anrhydeddu’r cof amdano, weithio i atgyfnerthu teulu dy Eglwys mewn ffydd, gobaith a chariad; trwy Iesu Grist ein Gwaredwr. Amen.
Cymraeg

From the Lectern


The latest news from Saint Deiniol's Cathedral in Bangor and the Ministry Area of Bro DeiniolThis Sunday and the week ahead...


Chalk for our homes

As the Magi came to the Stable in Bethlehem, the makeshift home of the Holy Family, and there found immeasurable blessing, so it is traditional for us to pray for God’s blessings on our homes during the week of the Festival of the Epiphany and on the threshold of the New Year.

To help us do this, chalk is blessed – a reminder that we are dust of the earth, but called to union with Christ.

Bless, O God, this creature chalk to render it edifying to us. Grant that we who use it in faith, and with it inscribe upon the entrance of our homes the names of your blessed Magi, Caspar, Melchior and Balthasar, may, through the merits of the Light of world, forever abide under the shadow of your wing and in the shelter of your love; through the same Jesus Christ our Saviour. Amen.

We use the chalk to inscribe letters, numbers, a star and crosses above or next to our doorway. The numbers mark the New Year, and the letters are the initials of the names of the Magi and are an abbreviation of the Latin invocation “Christus mansionem benedicat,” “May Christ bless this house.”

Take some chalk away with you today, and pray those brief words having inscribed the threshold as follows:

2 0 * C + M + B + 2 4


Plygain

The traditional Welsh service of Plygain, at which Evening Prayers are said and to which local volunteer choirs come to sing ancient Welsh Christmas carols, takes place at the Cathedral on Friday 19 January at 7.00pm.Buchedd Bangor

Read the latest issue of Buchedd Bangor, the magazine of Saint Deiniol’s Cathedral in Bangor.


Support

All that takes place at the Cathedral and Bro Deiniol, is sustained by your generosity. By making a donation, you help us to continue our essential work.


Subscribe to receive email notification of From the Lectern and other announcements from the Cathedral and Bro Deiniol


Almighty God, who inspired your bishop Deiniol to gather around him a community to live the common life: grant that we, who honour his memory, may work to build up the family of your Church in faith and hope and love; through Jesus Christ our Saviour. Amen.