minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external
Choir - Decani
English

Rydym yn recriwtio Ysgolheigion Cân ar gyfer blwyddyn academaidd 2023-24.

Clyweliadau ar ddydd Gwener 22 Medi. Cliciwch yma i gofrestru.

Ynglŷn y Côr

Mae Côr Cadeirlan Deiniol Sant ym Mangor yn un o’r sefydliad corawl hynaf sydd wedi’i brofi yn y byd: mae cadeirlan wedi bod ar y safle hwn ers bron i 1500 o flynyddoedd a chôr oddi o’r 14th canrif o leiaf, pan gafodd y côr a’r organ eu crybwyll mewn cerddi gan feirdd cyfoes.

Mae’r côr presennol yn cyfansoddi o dri grŵp: côr plant; ensemble proffesiynol o Ysgolheigion Cân a Chlercod Lleyg; a gwirfoddolwyr mewn oed sy’n ymuno â’r côr ar y Sul ac ar gyfer wasanaethau mwy eraill. Mae’r côr yn canu tri gwasanaeth bob dydd Sul: Cymun Bendigaid ar Gân sydd i gyd yng Nghymraeg (y gwasanaeth unig o’r fath yn y byd); Cymun Bendigaid ar Gân yn Saesneg; a Gosber ar Gân. Yn ystod yr wythnos, cynigir Gosber ar Gân ar ddyddiau Llun (plant a lleisiau isaf), ar ddyddiau Mawrth (lleisiau uchaf), ac ar ddyddiau Iau. Mae yna’r cyfle hefyd yn canu yn y Cymun Bendigaid amser cinio ar ddyddiau Mercher, pan berfformiwn siant Regoraidd a cherddoriaeth gynnar arall, ac yn ein Cwmplin yn hwyr nos, sy’n wasanaeth mwy arbrofol sy’n defnyddio cerddoriaeth mewn llawer steil gwahanol.

Mae Ysgoloriaethau Cân yn ar gael i rywun rhwng 16 - 26 oed sy’n mewn addysg llawn amser. Mae llawer o’n Hysgolheigion yn fyfyrwyr ym Mhrifysgol Bangor, a chynhaliwn gysylltiad clos gyda’r Adran Cerddoriaeth yna, ond hefyd mae gennym ysgolheigion o ysgolion a cholegau lleol.

Amserlen Wythnosol

Dydd Sul

8:45 - 9:15am Ymarfer

9:15 - 10:15am Cymun Cymraeg

10:30 - 11:00am Ymarfer

11:00am - 12:00pm Cymun Saesneg

2:30 - 3:15pm Ymarfer

3:30 - 4:15pm Gosber

Dydd Mawrth (Lleisiau Uchaf)

4:30 - 5:15pm Ymarfer

5:30 - 6:15pm Gosber

6:30 - 7pm Ymarfer

Dydd Mercher (Lleisiau Isaf)

4:30 - 5:15pm Ymarfer

5:30 - 6:15pm Gosber

6:30 - 7pm Ymarfer

Dydd Iau

4:30 - 5:15pm Ymarfer

5:30 - 6:15pm Gosber

6:30 - 7pm Ymarfer

Gwybodaeth ychwanegol

Mae ein holl Ysgolheigion yn cael eu talu bwrsari o rhwng £2,000 a £3,650, yn dibynnu ar oed. Mae tymor y côr yn rhedeg o ddiwedd mis Medi i ddiwedd mis Mehefin, gyda seibiannau byr ar ôl y Nadolig a’r Pasg. Mae ffioedd ar gael hefyd am wasanaethau arbennig trwy’r flwyddyn, fel priodasau ac angladdau ac mae nawdd ar gael ar gyfer gweithgareddau datblygiad personol a phroffesiynol, fel hyfforddiant lleisiol.

Cysylltwch â Joe Cooper, Cyfarwyddwr Cerdd, ar joecooper@eglwysyngnghymru.org.uk am fwy o wybodaeth.

Cymraeg

We are recruiting Choral Scholars for the 2023-24 academic year.

Auditions on Friday 22nd September. Click here to book a slot.

About the Choir

The choir of St Deiniol’s Cathedral in Bangor is one of the oldest attested choral foundations in the world: there has been a cathedral on this site for nearly 1500 years and a choir since at least the 14th century, when both the choir and organ where mentioned in poems by contemporary bards.

The current choir is made up of three groups: a children’s choir; a professional ensemble of Choral Scholars and Lay Clerks; and additional adult volunteers who join the choir for Sundays and other larger services. The choir sings three services each Sunday: a Welsh-language Choral Eucharist (the only such service in the world); an English-language Choral Eucharist; and Choral Evensong. During the week, Choral Evensong is offered on Mondays (children and lower voices), Tuesday (upper voices) and Thursdays. There is also the opportunity to sing at the lunchtime Eucharist on Wednesdays, where we perform Gregorian Chant and other ‘early music’.

Choral Scholarships are available to anyone aged between 16 and 26 who is in full-time education. Many of our scholars are students at Bangor University, and we maintain a close relationship with the Music Department there, but we also have scholars from local schools and colleges.

Weekly Schedule

Sunday

8:45 - 9:15am Rehearsal

9:15 - 10:15am Welsh-language Eucharist

10:30 - 11:00am Rehearsal

11:00am - 12:00pm English-language Eucharist

2:30 - 3:15pm Rehearsal

3:30 - 4:15pm Evensong

Tuesday (Upper Voices)

4:30 - 5:15pm Rehearsal

5:30 - 6:15pm Evensong

6:30 - 7pm Rehearsal

Wednesday (Lower Voices)

4:30 - 5:15pm Rehearsal

5:30 - 6:15pm Evensong

6:30 - 7pm Rehearsal

Thursday

4:30 - 5:15pm Rehearsal

5:30 - 6:15pm Evensong

6:30 - 7pm Rehearsal

Further Information

All our Choral Scholars are paid a stipend of between £2,000 and £3,650 in monthly installments, dependent on age. The choir term runs from the end of September until the end of June, with a short break after Christmas and Easter. Additional fees are also available for special services such as weddings and funerals throughout the year and funding is available for personal and professional development activities such as vocal coaching.

Contact the Joe Cooper, Director of Music, on joecooper@churchinwales.org.uk for more information.