minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Priodasau

Weddings

English

Mae cyflwyniad yr Eglwys yng Nghymru i Wasanaeth Priodas yn disgrifio priodas fel rhodd gan Dduw.Mae’r Beibl yn dysgu fod priodas yn uniad ffyddlon, am oes, rhwng dyn a dynes ac mae’n cymharu cariad priodasol gyda’r cariad sydd gan Iesu at ei bobl – cariad sydd wedi’i fynegi yn ei aberth o’i hunan o’i wirfodd ar y groes.

Felly, mae Iesu’n gosod yr enghraifft fwyaf o gariad hunan aberthol, ddiamod – model y mae gŵr a gwraig yn gallu ceisio ei ddilyn yn y ffordd y maen nhw’n caru ei gilydd, y naill yn rhoi anghenion y llall yn gyntaf.Calon seremoni Priodas yw cyfnewid llwon, ble mae’r cwpl yn gwneud datganiad cyhoeddus o ymrwymiad gydol oes i garu ei gilydd, beth bynnag a ddaw yn y dyfodol.

Mae Cristnogion yn credu mai mewn priodas rydym yn canfod y mynegiant mwyaf cywir o’n rhywioldeb, yn cael yr amgylchedd fwyaf diogel i fagu ein plant a’r elfen bwysicaf o sefydlogrwydd i’r gymuned ehangach.

Mae gennych hawl i briodi yn eich eglwys y plwyf leol.

Mae’r gyfraith yn gofyn y dylai o leiaf un o’r rhai sy’n priodi fod yn:

byw yn y plwyf ble mae’r briodas yn cael ei chynnal, neu

fod yn addoli yn y plwyf a bod eich enw ar gofrestr yr eglwys, neu

fod gennych ‘gysylltiad cymwys’.

Mae ‘cysylltiad cymwys’, yn ôl disgrifiad Deddf Priodas (Cymru) 2010, yn golygu eich bod wedi’ch bedyddio neu wedi derbyn bedydd esgob yn y plwyf, eich bod chi neu riant wedi bod yn byw yn y plwyf am o leiaf chwe mis, eich bod chi neu riant wedi bod yn addoli'n rheolaidd yn y plwyf o'r blaen am o leiaf chwe mis neu fod rhiant neu nain neu daid wedi priodi yn y plwyf.

Os ydych o dan ddeunaw oed, mae’n rhaid i chi gael caniatâd eich rhieni i briodi.

Mae yna ganllawiau arbennig ar gyfer priodi yn yr eglwys os ydych wedi ysgaru.

Y rhagarweiniad arferol i briodi yn yr Eglwys yng Nghymru yw cyhoeddi’r gostegion, y drefn o hysbysu pobl o’ch bwriad i briodi.Mae yna amgylchiadau pan fydd rhyw ffurf o drwydded, megis Trwydded Gyffredin neu Drwydded Arbennig, yn fwy priodol.Bydd eich ficer neu’ch rheithor yn eich cynghori ynghylch hyn.

Os ydych yn ystyried priodi yng Nghadeirlan Bangor, cofiwch gysylltu trwy’r botwm isod.

Cymraeg

The introduction to the Church in Wales Marriage Service describes marriage as a gift from God. The Bible teaches that marriage is a life-long, faithful union between a man and a woman, and compares married love with the love Jesus has for his people – a love expressed in his willing sacrifice of himself on the cross.

Jesus therefore sets the greatest example of unconditional, self-sacrificial love – a model that husband and wife can seek to follow in the way they love one another, each putting the other’s needs first. At the heart of the marriage ceremony is the exchange of vows, in which a couple make a public declaration of lifelong commitment to love each other, whatever the future may bring.

Christians believe that in marriage we find the proper expression of our sexuality, a secure environment for bringing up our children, and an important element of stability for the wider community.

You have a right to be married in your local parish church.

The law requires that at least one of those to be married should:

resides in the parish where the wedding is to take place, or

be a regular worshipper in the parish and to have your name entered on the church electoral roll, or

have a ‘qualifying connection’. A ‘qualifying connection’ as described in the Marriage (Wales) Act 2010 is that you were baptised or confirmed in the parish, that you or a parent formally lived for at least six months in the parish, that you or a parent formerly habitually attended worship in the parish for at least six months or that a parent or grandparent had been married in the parish.

If you are under the age of eighteen, you must have your parents’ consent to marry.

There are special guidelines on church marriage if you have been divorced.

The normal preliminary to getting married in the Church in Wales is by banns, the procedure of notifying people of your intention to marry. There are circumstances in which some form of licence, such as a Common Licence or Special Licence, is more appropriate. Your vicar or rector will advise you about this.

If you are thinking of a wedding at Bangor Cathedral, please do get in touch via the button below.