minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Hanes

History

English

Tua'r flwyddyn 530AD ymsefydlodd dyn o enedigaeth fonheddig o'r enw Deiniol ar y safle hwn.

Ar ôl cael tir, yn ôl pob tebyg gan Maelgwn, Brenin Gwynedd, fe wnaeth ei amgáu â ffens a adeiladwyd trwy yrru polion i'r ddaear a gwehyddu canghennau rhyngddynt. Y term technegol brodorol ar gyfer y math hwn o ffens oedd ‘bangor’. Yn yr amgaead hwn adeiladodd Deiniol ei eglwys.

Cododd ef a'i ddilynwyr gytiau neu gelloedd i fyw ynddynt. Roeddent yn genhadon, yn mynd ati i efengylu ac annog eraill i ymuno â nhw. Adeiladodd pawb a ddaeth, unigolion a theuluoedd, eu lleoedd preswyl eu hunain a byddai pawb yn addoli gyda'i gilydd yn yr eglwys fach. Felly ffurfiwyd mynachlog Geltaidd neu Clas.

Fel sy'n digwydd weithiau, trosglwyddwyd y gair ‘bangor’ o’r gwrthrych gwreiddiol - y ffens yn yr achos hwn - i’r un sydd â chysylltiad agos ag ef - yr anheddiad oddi mewn. Dyna sut y cafodd Bangor ei enw.

Cymraeg

About the year 530AD a man of noble birth named Deiniol settled on this site.

Having been given land, probably by Maelgwn, King of Gwynedd, he enclosed it with a fence constructed by driving poles into the ground and weaving branches in between them. The native technical term for this type of fence was ‘bangor’. Within this enclosure Deiniol built his church.

He and his followers erected huts or cells in which to live. They were missionaries, going about to evangelise and encouraging others to join them. All who came, individuals and families, built their own dwelling places and all would worship together in the little church. Thus a Celtic monastery or Clas was formed.

As sometimes happens, the word ‘bangor’ was transferred from the original object – in this case the fence – to that closely associated with it – the settlement within. That is how Bangor got its name.