minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Fydd

Faith

English

Mae Cadeirlan Bangor yn credu ac yn cyhoeddi Newyddion Da Iesu Grist, sef:

  • fod Duw yn weithgar ac yn bersonol, yn Dad sy’n gofalu am ei gread ac am bob bod dynol fel ei blentyn annwyl;
  • fod Duw wedi datgelu ei hunan fel y mae ym mherson hanesyddol Iesu Grist, a
  • thrwy fywyd, marwolaeth ac atgyfodiad yr un person hwnnw, mae Duw wedi cyhoeddi ei gariad dros y byd ac wedi agor ffordd, sydd ar gael i ni trwy ein hymateb mewn ffydd, i arllwys ei gariad a’i fywyd i’n bywydau.
  • Fod Duw yn gweithio yn y byd heddiw fel Ysbryd, yn ysbrydoli ffydd, cyfiawnder a gwirionedd.
  • Rydym yn credu fod Duw wedi galw pob un sy’n ymateb iddo i fod yn bobl iddo, ac i weithio gyda’i gilydd fel llysgenhadon ei waith o iachau’r byd.

Mae hynny’n Newyddion Da, oherwydd mae’n annog pob un ohonom i sylweddoli fod Duw yn ein caru, ei fod wedi mynd allan o’i ffordd i’n cyfarfod ni ym mherson ei Fab, yn yr hwn y mae’n ein derbyn ni fel ag yr ydym.Mae’n gofyn i ni dynnu ar ei nerth i fyw bywyd yn llawn ac i ddod ag iachâd i’r byd.Rydym yn eich gwahodd chi i ymuno â ni i rannu’r fath Newyddion Da.

Cymraeg

Bangor Cathedral believes and proclaims the Good News of Jesus Christ, namely:

  • that God is active and personal, a Father who cares for his creation, and for every human being as his beloved child;
  • that God is as he has revealed himself to be in the historical person of Jesus Christ, and
  • that through the life, death and resurrection of this one person, God has proclaimed his love for the world, and opened a way, accessible through our response of faith, by which his love and life may be poured into our lives.
  • That God is at work in the world today as Spirit, inspiring faith, justice and truth.
  • We believe that God has called all who respond to him to be his people, and to work together to act as ambassadors for his work of healing in the world.

This is Good News, because it encourages each one of us to realise that God loves us, that he has gone out of his way to meet us in the person of his Son, in whom he accepts us as we are. He asks us to draw on his strength to live life to the full, and to bring healing to the world. We invite you to join with us in sharing this Good News.