minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Caplaniaeth

Chaplaincy

English

Croeso i dudalen y gaplaniaeth. Yma fe welwch wybodaeth gyswllt a manylion am sut y gallem helpu os ydych chi'n fyfyriwr neu'n ddarpar fyfyriwr. Gadewch imi gyflwyno fy hun. Fy enw i yw Nathan ac rwy'n un o dros ddwsin o gaplaniaid yn y Brifysgol. Wedi'i leoli yn y ddinas, rwy'n aml i'w gweld ar y campws.

Fel rhan o'r tîm, rydw i ar gael i Gristnogion neu bobl nad ydyn nhw'n Gristnogion ac rwy'n hapus i helpu mewn unrhyw ffordd y gallaf. Os oes angen clust i wrando arnoch chi, neu wybodaeth ar ble i addoli, rydw i ar gael. Rwy'n gwybod o fy nghyfnod yn y Brifysgol, y gall sgwrs gyda rhywun ffydd fod yn ddefnyddiol weithiau, os yw'n ymwneud â Duw ai peidio.

Rwyf hefyd yn gaplan i'r Gymdeithas Anglicanaidd a oedd, cyn COVID yn cyfarfod yn rheolaidd am fwyd, cymrodoriaeth a chyfeillgarwch. Rydym yn dod o hyd i ffyrdd newydd o gadw mewn cysylltiad a bod yn gymuned gyda'n gilydd. Cadwch lygad ar y dudalen hon am ragor o fanylion.

Os hoffech chi wneud apwyntiad ffôn, neu gael sgwrs bell (lle caniateir), cysylltwch â mi ar: fr.nathan@yahoo.com

Edrychaf ymlaen at gwrdd â chi, a gobeithio a gweddïo y bydd eich arhosiad yn y ddinas ryfeddol hon yn un o brofiadau gorau eich bywyd.

Canon Nathan Jarvis

Cymraeg

Welcome to the chaplaincy page. Here you will find contact information and details about how we might be able to help if you’re a student or prospective student. Let me introduce myself. My name is Nathan and I’m one of over a dozen chaplains at the University. Based in the city, I can often be found on campus.

As part of the team, I am available to Christians or non-Christians and am happy to help in any way I can. If you need a listening ear, or information on where to worship, I am available. I know from my time at University, that sometimes a chat with someone of faith can be useful, if it’s about God, or not.

I am also chaplain to The Anglican Society which, before COVID met regularly for food, fellowship and friendship. We are finding new ways of keeping in touch and being community together. Keep an eye on this page for more details.

If you’d like to make a phone appointment, or have a distanced chat (where permitted), please contact me at: fr.nathan@yahoo.com

I look forward to meeting you, and hope and pray that your stay in this wonderful city will be one of the best experiences of your life.

Canon Nathan Jarvis