minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Bedydd

Baptism

English

O ddyddiau cynharaf yr Eglwys Gristnogol, Bedydd yw’r ffordd y mae pobl yn dod yn Gristnogion ac yn aelodau o’r Eglwys.Mae’r Efengyl yn dweud wrthym fod Iesu ei hunan wedi cael ei fedyddio gan Ioan Fedyddiwr yn Afon Iorddonen a bod Iesu wedi dysgu ei ddisgyblion i fynd allan i’r byd a bedyddio.Mae Iesu’n dysgu ei bobl bod yn rhaid i bawb sydd eisiau mynd i mewn i’w deyrnas gael eu geni eto o ddŵr a’r Ysbryd.Bedydd yw arwydd a sêl yr enedigaeth newydd hon.Mae tair elfen bwysig i dderbyn Cristnogol – y bedydd ei hunan, bedydd esgob / conffyirmasiwn a dod yn rhan o deulu addolgar yr Eglwys, ynddi mae Cristnogion yn derbyn y Cymun Bendigaid yn rheolaidd, corff a gwaed Crist.

Mae’n rhaid i’r rhai sy’n cael eu bedyddio’n blant gael eu meithrin mewn ffydd, eu cynnal gan weddi a’u croesawu i fywyd o addoli a gwasanaethu’r Eglwys ac, yn ddiweddarach, i Fedydd Esgob (gan yr Esgob).Ond, pan fydd unigolion yn gallu ateb drostynt eu hunain dylai eu dyfodiad i deulu’r Eglwys fod trwy un weithred o dderbyn trwy Fedydd, Bedydd Esgob a’r Ewcharist (Cymun Bendigaid) gyda’i gilydd sy’n mynegi:

troi i ffwrdd o dywyllwch a phechod

troi at Grist

y golchi neu’r trochi yn nyfroedd bedydd,

arddodi dwylo gan yr Esgob

cymryd rhan yn nheulu Ewcharistaidd yr Eglwys

Fel arfer dylai bedydd gael ei gynnal mewn eglwys yn ystod yr Ewcharist.Mae dŵr yn cael ei arllwys dair gwaith dros ben yr ymgeisydd am fedydd, yn Enw Duw, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân.Os yw’n bosibl, gellir bedyddio’r rhai sy’n hŷn drwy eu trochi mewn corff o ddŵr megis pwll bedyddio.Mae’r weithred o fedydd yn arwydd o’n rhan ym marwolaeth Iesu ac yn ei Atgyfodiad.Wrth iddo farw a chael ei gladdu, rydym ninnau, yn symbolaidd, yn mynd i mewn i ddŵr y bedydd gydag ef.Ac wrth iddo atgyfodi o farwolaeth, rydym ninnau, yn symbolaidd, yn codi o'r dŵr yn ei nerth yntau, wedi ein ffurfio o’r newydd.Dyma pam fod bedydd, yn aml, yn cael ei alw’n Sagrafen y Pasg a bod iddo ystyr arbennig pan mae’n cael ei gynnal adeg y Pasg ar ôl cyfnod o baratoi trwy dymor y Grawys.

Pan fydd plant yn cael eu bedyddio, mae’u rheini a’u rhieni bedydd, sydd wedi’u dewis yn ofalus, yn addo derbyn rhai cyfrifoldebau.Dyna pam bod rheini a rhieni bedydd yn cael cymorth o flaen llaw, fel arfer, i ddeall eu cyfrifoldebau.Mae gan yr Eglwys leol hefyd ran bwysig mewn eu helpu i feithrin eu plentyn yn y bywyd newydd sy’n dod gyda Bedydd.

Mae Cadeirlan Bangor yn cydnabod fod patrymau oedd wedi’u hen sefydlu, erbyn hyn, yn ildio i ffyrdd cwbl newydd o feddwl o fewn teuluoedd a chymunedau.Nid yw llawer o blant sydd wedi’u bedyddio’n dod ymlaen i gael bedydd esgob, fel ar un adeg, ac nid yw'r agosatrwydd rhwng yr Eglwys a teuluoedd fel ag yr oedd.Ymhellach, mae rhai eisiau cyfle i ddiolch ar enedigaeth eu plentyn gan adael Bedydd a Bedydd Esgob yn ddewis personol, diweddarach i’w plentyn, pan mae'n oedolyn.

Mae’r Eglwys yn darparu ac yn bedyddio plant yn y gobaith ac ymddiriedaeth y bydd, gyda’i gilydd, y rhieni a’r eglwys leol yn eu hamgylchynu gyda ffydd fywiol a fydd yn eu cynnal gydol eu bywydau.Mae’r Eglwys hefyd yn darparu ar gyfer y rhai sy’n dod i’r bywyd Cristnogol o’r newydd, yn eu cynnal, eu cyfarwyddo a’u hannog wrth iddyn nhw dderbyn gras yr Ysbryd Glân.

Mae’n bwysig fod pawb sydd â rhan, ar bob cyfnod o Dderbyn Cristnogol, yn paratoi’n briodol.Anogir Rhieni a Rhieni Bedydd plant ifanc i ddeall yn llawn eu cyfrifoldebau a’u dyletswyddau drwy ddarllen y Beibl, gweddïo ac addoli’n rheolaidd fel esiampl i’w plentyn.Disgwylir i blant hŷn ac oedolion sy’n dod i gael eu bedyddio gymryd rhan mewn cwrs o hyfforddiant a pharatoi o fewn yr Eglwys.Trwy eu hesiampl, mae aelodau’r eglwys leol yn gyfrifol am annog a chynorthwyo pawb sy'n dod at Grist.Efallai eu bod yn bresennol ym mhob rhan o’r broses hon, yn croesawu a chofleidio’r rhai newydd eu bedyddio a’r rhai sydd wedi derbyn bedydd esgob yng nghyfeillach yr Arglwydd Iesu Grist.

Cymraeg

From the earliest days of the Christian Church, Baptism has been the way in which people become Christians and members of the Church. The Gospels tell us that Jesus himself was baptised by John the Baptist in the River Jordan and that Jesus taught his disciples to go out into the world and baptise. Jesus teaches his people that all who would enter his kingdom must be born again of water and the Spirit. Baptism is the sign and seal of this new birth.Christian Initiation has three important elements – baptism itself, confirmation, and becoming part of the worshipping family of the Church, in which Christians regularly receive Holy Communion, the body and blood of Christ.

Those who are baptized as children must be nurtured in faith, sustained by prayer, and welcomed into the worshipping and serving life of the Church and later be brought to Confirmation (by the Bishop). But when individuals are able to answer for themselves their entry into the family of the Church should be through one act of initiation where Baptism, Confirmation and Eucharist (Holy Communion), together express the:

turning away from darkness and sin

the turning to Christ

the washing or immersion in the waters of baptism,

the laying on of hands by the Bishop

the participation in the Eucharistic family of the Church

Baptism should normally take place in church during the Eucharist. Water is poured over the head of the candidate for baptism three times in the Name of the God, Father, Son and Holy Spirit. Where it is possible, those who are older may be baptized by submersion or immersion in a body of water such as a baptismal pool. The act of baptism signifies our participation in the death of Jesus and in his Resurrection. As he died and was buried, we symbolically go down into the water of baptism with him. And as he rose from the dead, we symbolically come away from the water in his risen power, made new. For this reason baptism is often known as the Easter Sacrament and has special meaning when it occurs at Easter after a period of preparation through the season of Lent.

When children are baptized, their parents and carefully selected godparents undertake certain responsibilities. For this reason parents and godparents are usually helped and assisted beforehand in understanding their responsibilities. The local Church also has an important role in helping them to nurture their child in the new life which Baptismbrings.

Bangor Cathedral recognises that once established patterns are giving way to a whole new way of thinking within families and communities. Many baptized children are not brought to confirmation, as once they were, and the closeness between Church and family has not been maintained. Furthermore, some would want to provide opportunity for thanksgiving at the birth of their child whilst preferring Baptism and Confirmation to be something of personal choice on the part of their child at a later adult stage.

The Church provides for children to be baptized in the hope and trust that parents and the local church together will surround them with a living faith which will sustain them throughout their lives. The Church also provides for those who come to the Christian life anew, supporting them, informing, teaching and encouraging them as they receive the grace of the Holy Spirit.

At every stage of Christian Initiation it is important for all concerned that proper preparation is made. Parents and Godparents of young children are encouraged to understand fully their responsibilities and duties in reading the Bible, in praying, and in worshipping regularly as an example to their child. Older children and adults who come to be baptised are expected to participate in a course of instruction and preparation within the Church. By their own example members of the local church are responsible to encourage and help all who come to Christ. They may be present at all stage of this process, welcoming and embracing the newly baptised and confirmed in the fellowship of the Lord Jesus Christ.