minus bangor1 bangor2 bangor3 bangor4 bangor5 bangor6 bangor7 bangor8 bangor9 bangor10 bangor11 bangor12 bangor13 bangor14 bangor15 bangor16 bangor17 bangor18 bangor19 bangor20 bangor21 bangor22 bangor23 bangor24 bangor25 bangor26 bangor27 bangor28 bangor29 bangor30 bangor31 bangor32 bangor33 bangor34 bangor35 bangor36 bangor37 bangor38 bangor39 bangor40 bangor41 bangor42 bangor43 bangor44 bangor45 bangor46 chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up download email facebook instagram plus search twitter vimeo youtube external

Adferiad yr 19 ganrif

19th Century Restoration

English

Yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg cynyddodd poblogaeth Bangor yn gyflym, a gwnaed sawl ymdrech i ddarparu mwy o le i eistedd yn yr Eglwys Gadeiriol a darparu ar gyfer mewnfudwyr Lloegr hefyd. Comisiynodd Dean James Vincent (1862-76) Syr George Gilbert Scott, prif bensaer y dydd, ar gyfer adferiad radical. Disgrifiodd Scott ei gynllun fel gwyro oddi wrth y driniaeth geidwadol yr oedd fel arfer yn ei argymell.

Ar ei gyngor penderfynwyd adfer neu ailadeiladu’n rhannol y quire, transepts a’r bennoddy ‘yn y fath arddull ag a nodir gan eu ychydig ddarnau sy’n weddill’. Daeth o hyd i seiliau digonol o fwâu a phriflythrennau croesi'r bedwaredd ganrif ar ddeg i ailadeiladu'r groesfan; darnau digonol o fframiau ffenestri a rhwyllwaith i ail-greu ffenestri transept dydd yr Esgob Anian; a darnau digonol o waith maen i'w alluogi i ail-greu bwtresi'r bedwaredd ganrif ar ddeg ar y transept deheuol a'r pen dwyreiniol.

Llwyddodd Scott i ddarparu dim ond bonyn twr, yn codi tua 18 modfedd uwchben crib y to, yn y gobaith y byddai arian i gwblhau'r dyluniad ar gael yn ddiweddarach. Pan ddarparwyd arian yn y pen draw yn y 1950au, roedd peirianwyr yn amau a ellid adeiladu hyd yn oed meindwr wedi'i addasu, oherwydd ymsuddiant.

Ym 1966 - 67 gorffennwyd bonyn twr canolog Scott gyda bylchfuriau, cap pyramidical a cheiliog tywydd tal.

Cymraeg

During the nineteenth century the population of Bangor increased rapidly, and several attempts were made to provide more seating capacity in the Cathedral and also cater for the English immigrants. Dean James Vincent (1862-76) commissioned Sir George Gilbert Scott, the leading architect of the day, for a radical restoration. Scott described his scheme as a departure from the conservative treatment he usually advocated.

On his advice it was decided to restore or partially reconstruct the quire, transepts and chapter house ‘in such a style as is indicated by their few remaining fragments’. He found sufficient bases of the fourteenth century crossing arches and capitals to reconstruct the crossing; sufficient fragments of window frames and tracery to reconstruct the transept windows of Bishop Anian’s day; and sufficient fragments of masonry to enable him to reconstruct the fourteenth century buttresses on the south transept and east end.

Scott was able to provide only the stump of a tower, rising about 18 inches above the ridge of the roof, in the hope that money to complete the design would become available at a later date. When money was eventually provided in the 1950s, engineers doubted whether even a modified spire could be built, owing to subsidence.

In 1966 – 67 the stump of Scott’s central tower was finished off with battlements, a pyramidical cap and a tall weather cock.